การจัดประชุมในองค์กรของคุณเป็นอย่างไร? 
ความท้าทายในการจัดประชุมในองค์กร
จากสถิติ งานวิจัยพบว่า……
คุณมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย และ มีเป้าหมาย ภาระกิจที่ต้องการสื่อสารคนหลายฝ่ายในเวลาเดียวกัน เพื่อให้บรรลุ Project ที่ได้รับมอบหมาย โดยบางเรื่อง ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราเข้าใจทั้งหมด ไม่เตรียมตัวก่อนเข้าประชุม ไม่อยากมาเข้าร่วมเพราะรู้สึกเสียเวลา และ มารับงานเพิ่ม  ต้องบริหารผู้เข้าร่วมประชุม ที่มีความหลากหลาย ทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเรา และ การติดตามความคืบหน้าของงานหลังจากจบประชุม อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์โดยไม่เสียนำ้ใจ ไม่ทันตั้งตัว ทำอย่างไรให้จัดประชุมออกมาได้อย่างมืออาชีพโดยใช้เวลาในการเตรียมตัวน้อย เวลาน้อย รู้จักหลักสูตร  Beyond Effective Meeting เพิ่มขึ้น
กับ คุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์ (โค้ชแพท)
 


  

 

 

5.  ทำให้การจัดประชุมประหยัดเวลา และ เป็นเรื่องง่ายด้วย (Instant Template)  


Instant Template ที่คุณจะได้รับ
1.  Template สำหรับ การ Set up Meeting Agenda ก่อนการประชุม 

2.  Template สำหรับ Agenda & Time Management 

3.  Template สำหรับรายงานการประชุม Meeting Minutes
 
4.  Template การเปิดประชุม เช่น  การ set Ground Rule 

5.  Template การปิดประชุม เช่น การสรุปการประชุม Action Plan กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป 

6.  Template การประเมินคุณภาพการประชุม 
 1.  บรรลุเป้าหมาย ได้ผลลัพธ์ตามจุดประสงค์ของการประชุม จากการสนับสนุน มีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และ หลังการประชุม 

2.  ประหยัดเวลา มีเวลาไปทำงาน 

3.  ได้พัฒนาภาวะผู้นำ ผ่านกระบวนการที่เป็นผู้จัดประชุม 

4.  เพิ่มความความมั่นในตนเอง สร้างความน่าเชื่อถือ จากทีมงานและผู้บริหาร
  
5.  เป็นพื้นที่ประยุคใช้  ตอกย้ำ Core Value ของบริษัทมาประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน  (Reinforce Culture & Core Value )  

6.  สร้างวัฒนธรรมการทำงาน ยกระดับความสามารถของพนักงาน และ พัฒนาคุณภาพของงาน ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นพื้นที่การแสดงผลงาน  team review 

7.  สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ แบ่งปัน เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นผ่านการประชุม ( Learning & Sharing Respect culture )

8.  ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ด้าน Personal Development and Business Development (ได้เรียนรู้จากคนเก่ง และมุมมองที่หลากหลายจากผู้เข้าร่วมประชุม)

 1.  5 ประโยชน์ที่คุณอาจจะคาดไม่ถึง  ทำให้คุณเองอยากจะ run effective meeting 

2.  5 tips & techniques ที่ทำให้คนอยากเตรียมพร้อมก่อนมาประชุมกับคุณ

3.  ความแตกต่างระหว่าง นำประชุมแบบ ทั่วๆไป กับ นำประชุมด้วย Facilitation Technique 

4.  5 Step ขั้นตอนนำประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และ มีส่วนร่วม 

5.  เทคนิคการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุม  เพื่อให้เกิดการตัดสินใจได้ทันทีในห้องประชุม Audience  Decision Making style  analysis

6.  เทคนิคการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมประชุมที่จัดการได้ยาก ( Manage difficult people  ) เช่นคนที่เผด็จการ , ไม่เสนอความคิดเห็น ไม่พูดอะไรในห้องประชุม , เสนอความคิดเห็นไม่หยุด ในห้องประชุม 

7.  เทคนิคการนำประชุม ให้กระชับ ได้ผลลัพธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ ในเวลาที่กำหนดไว้ 

8.  Type of Meeting and Do & Don’t สำหรับรูปแบบการประชุมที่แตกต่างกัน (Ex.Regular Meeting , Project  Meeting , Roll out  Meeting , Adhoc Meeting )

9.  Rhythm ที่เหมาะสมกับการประชุมแต่ละรูปแบบ

10. เทคนิคการติดตาม หลังการประชุม ทำให้ทราบความคืบหน้าของงานแบบไม่เสียน้ำใจ 

11. วิธีการพัฒนาการจัดประชุมของคุณให้ดีขึ้นในทุกครั้ง 


 


1.  New manager , Supervisor ที่ไม่มีประสบการณ์ ต้องการเรียนรู้หลักการณ์นำประชุมที่มีประสิทธิภาพ

2.  Project Manager ที่ต้องประชุมเพื่อมอบหมายและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการเป็นประจำ

3.  หัวหน้างานหรือผู้จัดการ (Manger Level )ที่ต้องการนำประชุมให้ได้ผลลัพธ์ 

4.  Talent ที่ต้องรับผิดชอบ Special Project และต้องนำประชุมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้

5.  Adhoc ผู้ที่ต้องรับบทบาทดำเนินการประชุมวาระพิเศษ  โดยไม่มีอำนาจในการสั่งการ แต่ต้องดำเนินการประชุมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์

6.  ผู้ที่ต้องดำเนินการประชุมอยู่เป็นประจำ และ ต้องการหาแนวทาง วิธีการ เครื่องมือรูปแบบใหม่ที่ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 


 ประสบการณทํางานกว่า 25 ปี กับองค์กรธุรกิจ ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และ อุตสาหกรรมพลังงาน ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการทํางาน องค์รวมของการวางแผนกําลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร