หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย PDPA for HR

ในยุคที่มี “Digital Disruption” ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มปรับตัวโดยการขยับตนเองเข้าสู่โลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การบริโภค ดิจิตอลจึงกลายเป็นแหล่งเก็บชุดข้อมูลมหาศาลไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลและองค์กร ปัจจุบันจึงเริ่มมีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เป็นพื้นฐานในการหาความต้องการของผู้บริโภค นำไปต่อยอดพัฒนาสินค้ายกระดับองค์กรเพื่อให้เท่าทันการแข่งขันบนโลกธุรกิจ ในขณะเดียวกันโอกาสที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิดก็มีเพิ่มมากขึ้น เมื่อการเข้าถึงชุดข้อมูลกลายเป็นเรื่องที่ง่ายในยุคปัจจุบัน หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย PDPA (Personal Data Protection Act) จึงนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามข้อบัญญัติของกฎหมาย รวมไปสิทธิขอบเขตในการนำข้อมูลไปใช้ การคุ้มครองและข้อยกเว้นบทลงโทษ สิ่งที่บุคคลควรระวังในการถูกนำข้อมูลไปใช้ และสิ่งที่องค์กรควรระวังเมื่อนำชุดข้อมูลมาใช้ทั้งภายในและภายนอก

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับบุคคล และองค์กรที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านกฎหมาย เพิ่มความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยทางดิจิตอล (Digital Security) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยตรงผ่านอธิบายแต่ละมาตราได้อย่างเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

Key Learning Points

ความสำคัญของ พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล ฉบับพ.ศ.2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ที่มีต่อบุคคล และองค์กร

นิยามของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

การนำข้อมูลส่วนบุคคล “เก็บ” “ใช้” “เปิดเผย” ตามหลักพรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล ฉบับพ.ศ.2562

สิทธิที่จะถูกลืม (RIGHT TO BE FORGOTTEN)

สิ่งที่เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล

Key Outcomes

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน “สิทธิ” ด้านข้อมูลส่วนตัวของตนเองครบถ้วน ทุกมิติ จนสามารถรักษาผลประโยชน์ส่วนตัว ป้องกันมิให้ข้อมูลตนเองถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบได้

เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้านความปลอดภัยทางดิจิตอล (Digital Security) ให้แก่องค์กร พนักงานมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถสร้างประโยชน์จากข้อมูลอย่างเหมาะสม ประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อพัฒนา และยกระดับธุรกิจ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

องค์กรสามารถให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้องตามกฎหมาย พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล ฉบับพ.ศ.2562 อาจสร้างนโยบาย ปิดช่องโหว่ที่อาจจะทำให้ข้อมูลเกิดความรั่วไหล ตามแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน