หลักสูตร กฎหมายแรงงานยุค New normal #102

ปัจจุบันตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่สังคมยุค New normal ซึ่งทำให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการสอดรับกับกฎหมายต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนั้น จึงทำให้ความรู้ในกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องได้รับการเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสิทธิต่างๆ ที่พึงได้รับและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนและเกิดการละเมิดจนเกิดความเสียหายขึ้นในองค์กร

ดังนั้นหลักสูตร กฎหมายแรงงานยุค New normal จึงออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมองค์ความรู้ที่สำคัญ ด้านกฏหมายแรงงาน รวมถึงกฏหมายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้ทันต่อมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศใช้และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรได้รับการอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการอบรม

Key Learning Points

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

กฎหมายประกันสังคม

กฎหมายเงินทดแทน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ระเบียบวินัยในการทำงานและบทลงโทษ

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างในกรณีต่างๆ

สภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

การทำสัญญาการจ้างงาน

การกำหนดระยะเวลาการทำงาน และการพักผ่อนระหว่างงานของลูกจ้าง

การใช้แรงงานเด็ก / การใช้แรงงานหญิง

การร้องทุกข์ของลูกจ้าง

Digital กับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค New normal

PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Key Outcomes

รู้และเข้าใจความสำคัญของกฎหมายการจ้างแรงงาน

แนวทางการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายแรงงาน

เกิดบรรยากาศการทำงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียม

รู้บทบาทและหน้าที่ที่พึงกระทำได้ในบทบาทของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

สามารถปฏิบัติติตามกฎหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง และลดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน