หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปัจจุบันหลายคนมักจะละเลยในการอ่านข้อกฎหมายที่ถูกบัญญัติไว้เพียงเพราะว่าเข้าใจยาก โดยธรรมชาติแล้วภาษาของกฎหมายมักจะมีความยาวซับซ้อน และมักจะต้องตีความอยู่เสมอ องค์กรหรือพนักงานจึงมักจะเสียประโยชน์บางอย่างไปโดยที่ไม่รู้ตัวเพียงเพราะขาดความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ไว้ให้ได้มากที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่าย นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานไว้เป็นพื้นฐานการทำงานในองค์กร เมื่อเกิดปัญหาด้านบุคคลขึ้น ผู้ไกล่เกลี่ยแรกที่ต้องคอยประเมินปัญหาคือนักทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างมาตรฐานในการเป็นองค์กรที่ทำงานภายใต้ความโปร่งใส ฝ่ายทรัพยากรส่วนบุคคลซึ่งมีบทบาทหลักในการคอยแนะนำองค์การ จึงจำเป็นต้องมีนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างแนวทางระบบการทำงานมิให้องค์กรมีความเสี่ยง และคอยกำกับดูแลให้ทุกคนคอยปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องครบถ้วน

“กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์” จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจภาพรวมของกฎหมายแรงงานและข้อกฎหมายรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายที่เป็นความเสี่ยงขององค์กรที่ควรระวัง เหมาะกับนักทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มความรู้ของตนเองสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

Key Learning Points

ลักษณะเฉพาะของกฎหมายแรงงานฉบับปัจจุบันที่แตกต่างจากกฎหมายอื่น การตีความกฎหมายแบบเข้าใจง่าย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการจ้างงาน สัญญาจ้างงาน และการทดลองงาน

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้าง การบอกกล่าวล่วงหน้า รวมถึงค่าชดเชย ค่าเสียหาย

สิทธิพื้นฐานของลูกจ้างที่ควรได้รับตามกฎหมาย

เทคนิคการรับมือเมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน ผ่านกรณีตัวอย่างจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พร้อมยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องประกอบ

Key Outcomes

ส่งเสริมความแข็งแกร่งของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์กร ยกระดับมาตรฐาน ความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับ

มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงานฉบับปัจจุบัน ทันสมัยต่อข้อกฎหมายที่ถูกปรับปรุงอยู่เสมอ

สามารถตีความกฎหมายให้ชัดเจน แนะนำ และปรับเปลี่ยนการทำงานในองค์กรให้เป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรอย่างเป็นที่ประจักษ์

สนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างองค์กร นายจ้าง ลูกจ้าง ขับเคลื่อนความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นภายในสังคม

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน