หลักสูตร Corporate entrepreneurship mindset

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรต่างต้องเรียนรู้พัฒนา หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการในหลายสวนเพื่อทําให้ประสิทธิภาพ สร้างผลลัพธ์การทํางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการมากกวานั้น สิ่งที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่เป็นองค์ประกอบหลักที่องค์กรต้องคอยใส่ใจดูแลพัฒนาอยู่เสมอคือ “บุคลากร” หากเราสามารถเสร็จมาสร้างความแข็งแกร่งของบุคลากรในองค์กรได้ การขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอาจไม่ใช่ เรื่องยากอีกต่อไป

“นักประกอบการในองค์กร” (Corporate Entrepreneurship) คือสภาวะการเป็นนักประกอบการภายในองค์กรเป็นตัวแปรสําคัญในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานภายในองค์กร เนื่องจากกระบวนวิธีคิดจะกําหนดวิธีการทํางานและนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการทํางาน หากบุคคลากรในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีส่วนร่วม, เข้าใจ, ปฎิบัติ และตัดสินใจเฉกเช่นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรแล้ว องค์กรจะเกิดความก้าวหน้า และตัวบุคลากรเองก็จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะซึ่งมีความจําเป็นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

หลักสูตร Corporate Entrepreneurship Mindset & Practice พาองค์กรก้าวผ่านวิกฤตด้วยการคิดแบบเจ้าของธุรกิจ จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Beyondtraining X MonsoonSIM เนื่องจากเราเล็งเห็นความสําคัญของการสร้าง “นักประกอบการในองค์กร” (Corporate Entrepreneurship) หลักสูตรนี้จึงประกอบไปด้วยทัศนคติ แนวคิด ทักษะ ความรู้ และองค์ประกอบสําคัญขององค์กรที่เหมาะสําหรับพนักงานที่อยากเรียนรู้พื้นฐานของการเป็นนักประกอบการ หากเราสามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กรจนเพิ่มความเป็นนักประกอบการให้เกิดขึ้นได้ก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันทั้งองค์กร จึงไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอน

Key Learning Points

Corporate Entrepreneurship นักประกอบการในองค์กรคืออะไร?

4 องค์ประกอบสําคัญซึ่งเป็นรากฐานความสําเร็จขององค์กร (4 fundamental complement of Organization Achievement)

คุณลักษณะของการเป็นนักประกอบการในองค์กร

ความรู้ด้านธุรกิจพื้นฐาน การจัดการทรัพยากรภายนอกและภายในขององค์กร (Classical Fundamental Business & Management Knowledge for Corporate Entrepreneurship)

ทักษะที่สําคัญสําหรับ Corporate Entrepreneurship

กระบวนการสร้างเสริมความเป็น Corporate Entrepreneurship ผ่านขั้นตอน

Key Outcomes

พนักงานมีความเป็นนักประกอบการในองค์กร (Corporate Entrepreneurship) มีส่วนร่วม เข้าใจ ปฎิบัติตัดสินใจบนพื้นฐานแนวคิดเดียวกับเจ้าของกิจการ เปรียบเสมือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร (stakeholder) ส่งผลให้เกิดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในทุกแง่มุม

เข้าใจในพื้นฐานโครงสรางขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ค่านิยม เป้าหมาย กระบวนการทํางาน นําไปสูการวางแผนระยะสั้น และระยะยาวได้อย่างสอดคล้องกับองค์กร

ตระหนักรูถึงทัศนคติของความเปนนักประกอบการ (Corporate Entrepreneurship Mindset) ส่งเสริมการทํางานรวมกันเป็นทีมภายในองค์กร (Teamwork & Collaboration)

มีพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการจัดการด้านธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงความรู้ใหม่ที่ช่วยให้ตามเท่าทันความเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน จนสามารถนําไปปรับปรุง พัฒนาผลลัพธ์การทํางานให้ดีกว่าเดิม

เรียนรู้ทักษะ (Skill) ที่เหมาะกับการทํางานในยุคปัจจุบัน และพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน