นวัตกรรมในการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ให้ปรับตัวไว ใช้ดิจิตัล

Beyond Training ออกแบบแผนพัฒนา Adaptive Leadership Series เพื่อพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับผู้นำยุคใหม่ (Adaptive Leadership) ที่เน้นการเรียนรู้ ฝึกฝน ควบคู่ไปกับการลงมือทำจริง ตามแผนทฤษฎี 10 : 20 : 70 ที่เห็นผลลัพธ์ ทั้งนี้เพื่อสร้างพนักงาน แต่ละระดับให้กลายเป็นผู้นำยุคใหม่ ที่สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงทางโลกธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือ (Trust) และสอนงาน (Coaching) ให้ลูกทีมได้ โดยแผนการพัฒนาบุคลากรนี้ ครอบคลุมตั้งแต่ Frontline Leader ไปจนถึง Manager Level

นวัตกรรมการออกแบบโปรแกรม พัฒนาผู้นำยุคใหม่ ให้พร้อมปรับตัว ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพ สร้างได้จริง !

ด้วยโปรแกรมพัฒนาผู้นำ (Leadership Program)

ผู้นำ ไม่ใช่แค่ตำแหน่ง ! แต่ต้องบริหารงานและคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมพัฒนาผู้นำจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยปลุกความเป็นผู้นำ สร้างแนวทางการบริหารคน บริหารงานผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การโค้ชชิ่ง หรือเรียนรู้ จากการทดลองทำโปรเจค ด้วยตัวเอง ทั้งหมดนี้จะช่วยขัดเกลาผู้นำสู่ผู้นำยุคใหม่ที่เก่ง ทั้งบริหารงานและบริหารคน โปรแกรมนี้จึงเป็นเครื่องมือจำเป็นที่องค์กรจะมองข้ามไม่ได้

ผู้จัดการมือใหม่

ทำผลงานออกมาได้ไม่ดี ทั้งที่ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

ไม่พร้อมจะเป็นผู้นำคนอื่น

ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำใดๆเลย

7 ความท้าทาย ของผู้นำยุคใหม่

ผู้นำในทุกระดับขององค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ตลอดเวลา นี่คือ 7 ความท้าทาย ที่พบบ่อยที่สุดและสามารถทำให้ธุรกิจหรืองานล้มเหลวได้

Facilitating Change

ผู้นำไม่สามารถรับมือกับสภาวะแวดล้อม กระบวนการทำงาน และสถานที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้

Driving Team Achievement

เมื่อองค์กรต้องพบเจอกับความท้าทายหรือปัญหาใหม่ๆผู้นำไม่สามารถพาลูกทีมขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

Navigating the Organization

ผู้นำอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงบทบาทสำคัญในการช่วยกำหนดแนวทางกลยุทธ์กระบวนการทำงานใหม่ๆ การเรียนรู้และทำความเข้าใจเทรนด์โลก องค์กร พนักงานจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ผู้นำยุคใหม่ต้องเผชิญ

Maintaining Motivation and Focus

ด้วยสถานการณ์วิกฤตโลกหัวหน้าต้องเร่งฝีเท้าก้าวตามให้ทันจนอาจเกิดความเหนื่อยล้า หมดแรงจูงใจในการทำงานหรือขาดจุดโฟกัส

Lack of Communication

การสื่อสาร กุญแจสำคัญที่จะทำให้หัวหน้าและลูกทีมเข้าใจกัน แต่ถ้าหากหัวหน้าไม่พัฒนาทักษะนี้ โอกาสที่งานจะผิดพลาด จนเกิดความขัดแย้งที่มีความเสี่ยงสูง

Employee Mental Health Management

ปัญหาสุขภาพจิตหากหัวหน้าไม่สามารถบริหารทีมโดยเฉพาะด้านจิตใจได้ โอกาสที่ลูกน้องจะ Burnout เครียด หมดไฟจนลาออก ย่อมมีสูงมาก

Handling Conflicts and Managing Internal Politics

การแบ่งพรรคแบ่งพวก ทำให้องค์กรไม่พัฒนา หัวหน้าจึงต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ดึงการเมืองในองค์กรให้เป็นแรงผลักดันเชิงบวก

  • Adaptive Leadership Series

    โปรแกรมยกระดับศักยภาพหัวหน้างานสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ให้เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วและชับซ้อนด้วยนวัตกรรมการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความคิดและพฤติกรรมที่นำไปสู่การขับเคลื่อนลูกทีมและองค์กรคุณจะกลายเป็นผู้นำที่สามารถบริหารจัดการกับทุกความท้าทายที่เกิดขึ้น

  • สร้างผู้นำที่มีทักษะการรับมือต่อความท้าทายทางธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล

    สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ร่วมกับกลุ่มผู้บริหาร รวมถึงส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ปรับตัว และวิธีคิดแบบก้าวหน้าขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องของผู้นำครอบคลุมตั้งแต่ Frontline Leader ไปจนถึง Manager Level

PEOPLE MANAGER

ผู้นำสายบริหาร "คน" ยกระดับทีมงานให้สร้างผลงานได้ด้วยตัวเอง

YOUNG LEADER

ผู้นำมือใหม่ ที่เริ่มมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นครั้งแรก

FUTURE LEADER

ผู้นำในอนาคต พัฒนาทักษะที่ครอบคลุมขับเคลื่อนความสำเร็จในโลกที่ไม่แน่นอน

BUSINESS ACUMEN

ลับคมทักษะบริหารธุรกิจของผู้นำให้เฉียบแหลม เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

• บริหารทรัพยากร วางแผนจัดสรรงาน และบริหารคน ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จากการทำโครงการ (Project) ขนาดใหญ่ให้องค์กร
• รับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการทำงานขององค์กรยุคใหม่
• บริหารผลลัพธ์การทำงาน ด้วยวิธีการทำงานที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน และลดข้อผิดพลาดอีกทั้งยังเก่งด้านการสร้าง ROI (Return on Investment) คืนสู่องค์กร
• สร้างทัศนคติของ "คนยุคใหม่" ที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิต
• บริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสภาวะแวดล้อม กระบวนการทำงาน รวมถึงสภาพจิตใจและพฤติกรรมของคนในองค์กร
• สร้างอิทธิพลและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อ "สร้างทีมงาน" ที่พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต ไปพร้อมกับองค์กร
• สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสูง เก่งด้านประสานงานและสื่อสารกับบุคลากรต่างแผนก เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ
• เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กร เข้าใจคนแต่ละประเภท รับรู้จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนออกมา

Attitude of successful Manager

ปลุกภาวะผู้นำ คิดแบบก้าวหน้า พร้อมเรียนรู้เทรนด์โลก รับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง นำทีมและพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

Analysis and Management Tools

เรามีเครื่องมือสำคัญ ช่วยวิเคราะห์ปัญหา บริหารคน งานและเวลา ปรับใช้กับการทำงานจริงได้ทันที

Ambition Sharing

เรียนรู้จากวิทยากรมากประสบการณ์ และแขกรับเชิญระดับแนวหน้าที่ ไม่ได้แบ่งปันแค่ประสบการณ์ แต่ยังมอบแรงบันดาลใจ และเทคนิคการทำงาน เพื่อยกระดับผู้นำให้เก่งจริง สร้างผลงานได้จริง !

8 LEADERSHIP COMPETENCY ที่สำคัญสำหรับผู้นำยุคใหม่

RESOURCE MANAGEMENT
ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรวางแผนจัดสรรงานและบริหารคนให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จากการทำโครงการ (Project) ขนาดใหญ่ให้องค์กร
COPING WITH DISRUPTION
ความสามารถด้านการรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการทำงานขององค์กรยุคใหม่
PERFORMANCE MANAGEMENT
ความสามารถด้านบริหารผลลัพธ์การทำงาน ด้วยวิธีการทำงานที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน และลดข้อผิดพลาด อีกทั้งยังเก่งด้านการสร้าง ROI (Return on Investment) คืนสู่องค์กร
ATTITUDES
ทัศนคติของ "คนยุคใหม่" ที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิตของตนเอง
CHANGE MANAGEMENT
ความสามารถในการบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสภาวะแวดล้อม กระบวนการทำงานรวมถึงสภาพจิตใจและพฤติกรรมของคนในองค์กร
BUILDING TEAM FOR FUTURE
ความสามารถในการสร้างอิทธิพลและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อ "สร้างทีมงาน" ที่พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตไปพร้อมกับองค์กร
EFFECTIVE COMMUNICATION
ความสามารถด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเก่งด้านประสานงานและสื่อสารกับบุคลากรต่างแผนก เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ
INTERPERSONAL SKILLS
ความสามารถด้านการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กร เข้าใจคนแต่ละประเภท รับรู้จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนออกมา

INSPIRATION

ทุกการสร้างหรือต่อยอดธุรกิจเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจ เตรียมกำลังใจให้พร้อม เพื่อรับความท้าทายครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม

UPDATE SKILL

แนวคิดพลิกธุรกิจ ที่คาดไม่ถึง เปลี่ยนมุมคิดเพียงหนึ่งองศา อาจเปลี่ยนโฉมหน้าอนาคตธุรกิจคุณไปตลอดกาล

GET DIRECTION

นวัตกรรมในการเสริมจุดเด่นสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

CONNECTION

เพราะโอกาสและความสำเร็จมาจากผู้คน เราจึงให้มากกว่าความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง โอกาสทางธุรกิจกับบรรดาผู้นำหลากหลายสายงานที่มาร่วมเรียนรู้

ผสานการเรียนรู้ทุกรูปแบบเพื่อยกระดับผู้นำให้เก่งเร็ว ใช้งานได้ไว เช่น หลักสูตร E-learning, In-house training, Workshop, Experience Sharing จากวิทยากรและแขกรับเชิญระดับประเทศ ตอกย้ำว่าผู้นำจะได้พัฒนาทักษะสำคัญ ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่าย และนำทีม นำองค์กรสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

1. พนักงานที่กำลังจะได้รับการโปรโมทเป็นผู้จัดการ

2. ผู้จัดการมือใหม่ที่เพิ่งได้รับการโปรโมท

3. ผู้จัดการผู้บริหารระดับต้นที่ต้องการยกระดับการทำงานให้ดีขึ้น

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

1. entrepreneurship mindset
การเป็นผู้นำยุคใหม่ หัวใจผู้ประกอบการ ที่เข้าใจถึงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงการเป็นผู้นำทีม เผชิญหน้ากับอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลง
2. Leadership Principles
รับหลักการของภาว:ผู้นำยุคใหม่ ผ่านกรอบแนวคิด และกระบวนการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานรับรองผลลัพธ์หลังการอบรม
3. Adaptive skills in the workplace
ทักษะชุดใหม่ ที่ผ่านการรองรับด้วยงานวิจัยระดับโลก ว่าสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้นำ สำหรับการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต
4. Experience and Exposure
การได้รับประสบการณ์ล้ำค่า ผ่านคำแนะนำของวิทยากร และ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ จน หัวหน้างานสามารถนำไปต่อยอดการทำงานจริงได้
5. Onboarding Guideline 90 day
เอกสาร Guideline สำหรับพัฒนาผู้นำใน 90 วันแรก มีครบทุกสิ่งที่หัวหน้ามือใหม่ต้องเตรียมตัว เพื่อก้าวสู่ผู้นำอย่างสมบูรณ์แบบ
6. Business Assignment Canvas
รับ Business Assignment ที่ต่อยอดความรู้ผ่านรูปแบบ Canvas เพียงแผ่นเดียว เข้าใจง่าย เห็นภาพรวม และลำดับความคิดได้มีประสิทธิภาพ
7. Action card Guideline
พิเศษกับ Guideline ที่มาในรูปแบบการ์ด ให้กับผู้เรียนได้นำไปต่อยอดกับการทำงานจริงได้

ภาพบรรยากาศในงาน Openhouse Adaptive Leadership Forum 2023

Beyond Training ได้จัดงาน Openhouse Adaptive Leadership Forum 2023  ขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เพื่อมอบความรู้ด้านการบริหารคน ผู้นำยุคใหม่ และการปรับใช้เทคโนโลยีให้กับกลุ่ม HR Management และผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

ภาพบรรยากาศในงาน THAILAND HR TECH 2023

Beyond Training เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานรวมพลคน HR ที่ยิ่งใหญ่ในสายธุรกิจอย่าง Thailand HR Tech 2023 โดย Beyond Training ได้เป็นตัวแทนจัดบูธเปิดตัว หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ Adaptive Leadership Series พร้อมกับได้เข้าร่วมบรรยายในเวทีเสวนาหัวข้อ Growing Forefront Leaders in the Hyper Disruptive ERA ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566  ณ Royal Paragon Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ภาพบรรยากาศงาน Adaptive Leadership Forum#2 “People Transformation”

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Phayathai เวลา 13.30 – 17.00 น. ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจาก HR และผู้นำของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เท่าทันวิกฤตรอบด้านที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ 2024! พร้อมถอดรหัสความสำเร็จของการเป็นผู้นำในการบริหารคนจากคุณธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

BE YOND TRANING ?

Beyond Training เราส่งมอบทักษะความรู้คุณภาพจากวิทยากร “ผู้รู้จริง” สู่คนองค์กรทั่วประเทศ เพื่อสร้าง Life Long Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านกระบวนการผลิตคอนเทันท์และโปรแกรมที่ทันสมัยเข้าถึงง่าย และนำไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงจนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

33
450+
Corporate customers
22
700+
Courseware & Content
11
100+
Trainers & Consultants
44
100K+
Learners we have enhanced

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน