หลักสูตร Strategic management for business growth

“การคิดเชิงกลยุทธ์” เป็นทักษะที่ทำให้เรามองเห็นภาพรวมโลกของธุรกิจกว้างขึ้น ในปัจจุบันที่การกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจเกิดขึ้นตลอดเวลา และในหลายครั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นกลับกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถอยู่รอด ดังนั้นผู้นำองค์กรในปัจจุบันจึงต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน ทั้งสถานการณ์ภายนอกและภายใน เพื่อหาโอกาสในการยกระดับองค์กร จนสามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในที่สุด

หลักสูตร Strategic Management for Business Growth จึงเป็นคอร์สเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้นำในองค์กรสามารถวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้าน เข้าใจถึงความแตกต่างในแต่ละกลยุทธ์ จนสามารถกลายเป็นผู้ที่มีภาวะในการตัดสินใจที่สำคัญ ขับเคลื่อนองค์กรได้แม้ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่ลำบาก รู้จักใช้จุดแข็งขององค์กรให้มีประโยชน์และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์องค์กรเพื่อแนวทางที่ดีที่สุดนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

Key Learning Points

เรียนรู้ว่ากระบวนการจัดการกลยุทธ์องค์กรมีความสำคัญกับโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างไร

การกำหนดทิศทางกลยุทธ์ และสร้างวิสัยทัศน์(Vision) นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายในอนาคตขององค์กร และเทคนิคในการสื่อสารวิสัยทัศน์ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อให้มองเห็นเป้าหมายร่วมกันและไปในทิศทางเดียวกัน

กระบวนการจัดการกลยุทธ์ที่สำคัญ 4 ขั้นตอนที่สำคัญ รวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) ระดับของกลยุทธ์ (Strategic Level)

เครื่องมือวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analysis Tools) เรียนรู้การใช้เครื่องมือแต่ละรูปแบบ ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่จะใช้ และเทคนิคในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์

ทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของโลกธุรกิจ เรียนรู้การวิเคราะห์อัตราการเติบโตและส่วนแบ่งตลาด (Growth Rate and Market)

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)

Growth Strategy , Leadership & Differentiate เรียนรู้กลยุทธ์ในแต่ละรูปแบบเพื่อนำไปปรับใช้ กับองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทิศทางที่ต้องการ

Key Outcomes

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นภาพรวมทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จนกลายเป็นผู้นำในโลกอนาคตที่มีภาวะตัดสินใจในสถานการณ์ที่หลากหลายในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน

เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้นำในองค์กร เข้าใจกลยุทธ์ในแต่ละแบบ จนสามารถวางแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างเหมาะสม สร้างความเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ

ผู้นำในองค์กร สามารถปรับเปลี่ยนให้องค์กรมีวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ที่แข็งแกร่ง นำไปสู่การสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value) ที่สำคัญและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Organizational culture)

เข้าใจโลกธุรกิจภายนอก สามารถวิเคราะห์อัตราการเติบโตและส่วนแบ่งตลาด (Growth Rate and Market) เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเลือกกลยุทธ์องค์กร ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

ใช้เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์กลยุทธ์ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) – จุดแข็ง (Strength) เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างสูงสุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน