หลักสูตร การวางแผนทางการตลาด (Marketing Plan)

สงครามธุรกิจนั้นการวางแผนการตลาดถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่สําคัญมากในการทําธุรกิจ เพราะการทําธุรกิจแบบไม่มีการวางแผนก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาด หรืออาจเกิดผลดีต่อธุรกิจน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเวลาและทรัพยากรที่ลงทุนไป ความสําคัญของการทําแผนการตลาดจึงอยู่ที่การดูความเป็นไปของธุรกิจในตลาดที่เรากําลังจะลงไปแข่งขัน ทําความเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเราเองโอกาสและความเสี่ยง และการกําหนดกลยุทธ์ในการทํางานเพื่อให้เกิดผลดี และผลกําไรสูงสุด

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสําคัญและความจําเป็นของการทํา Marketing Plan ตามที่ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) นักการตลาดชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่า “การทํา Marketing Plan เป็นกระบวนการทางสังคมวิทยาและทางศาสตร์การบริหาร ที่กระทําโดยกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหรือแลกเปลี่ยนสินค้า หรือคุณค่าของสินค้านั้นกับกลุ่มอื่นๆ” ดังนั้นการทํา Marketing Plan จึงถือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในทุกๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้ว หรือแม้กระทั้งสตาร์ทอัพที่พึ่งเติบโต การทํา Marketing Plan นั้นถือเป็น การออกสตาร์ท ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ตลาดของธุรกิจในโลกปัจจุบัน

Key Learning Points

การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน

การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด

การกําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโดยรวมของกิจการ

การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยใช้ STP Marketing

แผนการดําเนินงาน (Action Plan)

การวิเคราะห์ด้านการเงิน (Financial Analysis)

การควบคุมและปฏิบัติตามแผน (Control and Implementation)

Key Outcomes

ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการทำแผนการตลาด

เรียนรู้กระบวนการวิธีการเขียนแผนการตลาด ให้ออกมามีประสิทธิภาพ

สามารถมองภาพได้ออกว่าการทำแผนการตลาดที่ดี จะส่งผลต่อเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างไร

สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดในการทำธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ เนื่องจากได้มีการทําแผนการที่ดีไว้แล้ว

สามารถนําเครื่องมือและวิธีการที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน