หลักสูตร A successful mentor

หลักสูตร A Successful Mentor เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในองค์การที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก มีการนำมาใช้ปฏิบัติแล้วในหลายองค์การซึ่งโปรแกรมนี้เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Developmental Partnership) จากบุคคลที่ต้องทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ข้อมูลต่างๆ และมุมมองส่วนบุคคลซึ่งเรียกว่า “Mentor” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้อีกฝ่ายซึ่งเรียกว่า “Mentee หรือ Protege” ให้มีความพร้อมในการทำงานพร้อมที่จะเจริญเติบโตและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ การทำ Mentoring จะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับองค์กรจะต้องให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิเช่น จะต้องมีระบบการคัดเลือก ทดสอบ คุณสมบัติ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยง

เพื่อค้นหาและพัฒนาพี่เลี้ยงให้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการจัดระบบการฝึกอบรมพัฒนาความสามารถของการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี ทำให้พี่เลี้ยงรู้บทบาทหน้าที่รู้วิธีการและขั้นตอนการเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในบางครั้งโปรแกรมนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลากรและปั้น “ดาวเด่น” หรือ “Talent” ในองค์กรอีกด้วย

หลักสูตร A Successful Mentor จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาทักษะการเป็น Mentor ได้อย่างถูกวิธี เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการเชิงลึกของการทำ Mentoring รวมถึงการเป็น Mentee ที่มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวขึ้นสู่ Mentor ได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อจบหลักสูตรจะสามารถเห็นภาพชัดเจนถึงประโยชน์ที่ได้จากการมี Mentor ในองค์การ และมองเห็นความก้าวหน้าขึ้นในฐานะบุคลากรอย่างชัดเจน

Key Learning Points

Session 1

Understanding Mentoring

Session 2

Mentoring Process

Session 3

Skill require for Mentoring

Session 4

Benefit of Mentoring

Key Outcomes

สามารถเข้าใจการเป็นพี่เลี้ยงในหน่วยงานหรือในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าใจบทบาทและกระบวนการเป็นพี่เลี้ยงอย่างถูกต้อง

สามารถทำให้เกิดความผูกพันกันภายในองค์กร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน