หลักสูตร Active listening for leader

ในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะในโลกธุรกิจระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ การทำงานบนข้อมูลข่าวสารต่างเป็นเรื่องที่ต้องมีระบบจัดการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหนึ่งในทักษะที่สำคัญคือ “ทักษะการฟัง” ไม่ว่าจะเป็นการฟังข่าวสารในชีวิตประจำวันการแลกเปลี่ยนข่าวสารธุรกิจ การฟังฟีดแบคจากลูกค้าในการทำงาน และอีกหนึ่งสถานการณ์ที่บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในฐานะ “ผู้นำ” ต้องเจอคือการรับฟังข้อมูลจากผู้ใต้บังคับบัญชา และการคัดกรองข้อมูลที่ได้รับเพื่อนำไปตัดสินใจในสถานการณ์สำคัญ

Active Listening for leader จึงเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะด้านการฟัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดการรับข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะในหลายครั้งผู้นำก็อาจจะใช้อคติประสบการณ์ในการตีความข้อมูลที่ได้รับจนอาจจะเกิดการผิดพลาด ยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจการตกหล่นของข้อมูลแม้เพียงนิดเดียวก็ทำให้การตัดสินใจนั้นไร้ประสิทธิภาพได้ หลักสูตรนี้จึงสอนหลักการของการรับฟังที่แท้จริงว่าควรฟังอย่างไรให้ได้รับสารอย่างถูกต้องให้ได้มากสุด ใช้หลักการและทฤษฎีเพื่อพัฒนาให้ตนเองกลายเป็นการฟังเชิงรุก สามารถตอบสนองในฐานะผู้ฟังเรียนรู้ปัจจัยที่ขวางกั้นความเข้าใจของเราในการสื่อสาร รวมถึงเทคนิคสำคัญที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้นำที่สามารถใช้ทักษะการฟังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการนำพาองค์กรไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง

Key Learning Points

ทักษะการฟังกับภาวะการเป็นผู้นำ และทำไมการฟังถึงเป็นอุปสรรคของการสื่อสารที่สำคัญ และมักจะทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในองค์กร

องค์ประกอบของการสื่อสาร 3 ขั้นตอน

1. การเป็นผู้ฟังเชิงรุก (Active Listening) 2. ความแตกต่างระหว่างการฟัง (Active Listening) 3. การได้ยิน (Hearing)

เรียนรู้ถึงปัจจัยที่ขวางกั้นความเข้าใจของเราในการสื่อสาร พร้อมกับวิธีการรับมือ และหลักการตอบสนอง (Responding) เพื่อให้เกิดความเข้าใจเมื่อต้องสื่อสารได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด เทคนิคในการตรวจสอบความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างผู้รับกับผู้พูด ข้อควรระวังในการฟังเชิงรุก (Do & Don’t)

ตระหนักรู้ (Awareness) ในตนเองเพื่อนำไปสู่การสร้าง Mindset ที่สำคัญของการเป็นผู้ฟังที่ดี

เรียนรู้หลักการ NLP Communication Model และ Transactional Model of Communication ที่ใช้ในการวิเคราะห์การสื่อสาร เพื่อเลือกแนวทางที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นฐานะผู้รับสารหรือผู้ส่งสาร

เทคนิคในการนำหลักการเป็นผู้ฟังเชิงรุก (Active Listening) มาใช้ในหลายบทบาท

เช่น ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ฝึกสอน หัวหน้างาน หรือการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)

Key Outcomes

สามารถรับฟังข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาวิธีรับมือ แก้ปัจจัยที่อาจจะทำให้สารคลาดเคลื่อนเมื่อต้องทำงานบนข้อมูลข่าวสาร

สามารถลดความขัดแย้งในองค์กร เกิดความร่วมมือในการทำงานมากขึ้น

แยกแยะความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่ได้รับ ลดอคติเมื่อรับฟังข้อมูล

ช่วยพัฒนาทักษะการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้การฟังการถ่ายทอดความเคารพและสร้างความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน