หลักสูตร Effective communication for delegation

“การมอบหมายงาน” คือเครื่องมือสำคัญที่คนเป็นผู้นำใช้เพื่อทำให้เป้าหมายที่ต้องการสำเร็จ แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้น การมอบหมายงานใช้ในการพัฒนาพนักงานได้เช่นกัน หากผู้นำรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของผู้ใต้บังคับบัญชาตัวเองดีพอก็สามารถมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถภาพ และจุดต้องการพัฒนา รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ ความท้าทาย เป้าหมายที่เหมาะสมให้กับพนักงาน ถือเป็นชัยชนะทั้งสองฝ่าย ทั้งตัวผู้นำเองและผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับงาน “การสื่อสาร” เพื่อ “มอบหมายงาน” จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะ ทำให้เป้าหมายที่ต้องการสำเร็จ หากเกิดการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอเป้าหมายที่ต้องการกับการทำงานอาจจะสวนทางกันได้และเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น สิ่งที่เสียไปไม่ใช่แค่เวลา แต่ทรัพยากรที่ถูกใช้อย่างผิดที่ผิดทาง และความน่าเชื่อถือของผู้นำในองค์กรก็ลดลงด้วยเช่นกัน

Effective Communication for Delegation จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ในด้านภาวะผู้นำกับการสื่อสาร สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนะคติ และทักษะให้ผู้นำในองค์กรสามารถสื่อสารเพื่อมอบหมายงานได้อย่างครบถ้วน มีพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่องค์กรไปในทางที่ดี เพิ่มความน่าเชื่อถือจนกลายเป็นผู้นำแบบอย่างที่องค์กรต้องการ

Key Learning Points

ความสำคัญของการสื่อสาร (Effective Communication) และการมอบหมายงาน (Delegation)

สร้างทรรศนะคติที่ดี (Mindset) ให้แก่ผู้นำในการสื่อสารเพื่อมอบหมายงาน จนไปถึงการพัฒนาทักษะ(Skill) ที่จำเป็นในการสื่อสาร และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการในการสื่อสาร (Model of Communication) และขั้นตอนของการรับสาร เทคนิคการส่งสารในช่วงเวลาที่เหมาะสม และการรับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการสื่อสาร

การมอบหมายงาน (Delegation) ให้เหมาะกับลูกน้องแต่ละรูปแบบ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

เรียนรู้เทคนิคสำคัญเพื่อใช้ในการปรับรูปแบบการสื่อสาร เพื่อมอบหมายงาน (Effective Communication for Delegation) เช่น เทคนิคทางจิตวิทยาในการมอบหมายงานเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่เจ้าของงาน

Key Outcomes

ผู้นำในองค์กรสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงพัฒนาสมรรถะภาพ (Competency) ของผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการมอบหมายงาน ส่งเสริมการพัฒนาคนในองค์กรให้ดีขึ้น

สร้างการสื่อสารในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ มีความชัดเจน เป็นระบบ สื่อสารได้ถูกต้องตามเป้าหมายที่ต้องการ เนื่องจากผู้นำมีทักษะ(Skill) ที่เพียงพอในการสื่อสาร ส่งผลให้ผู้นำและผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นภาพของเป้าหมายตรงกัน

สามารถประเมินรูปแบบ ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเหมาะกับการมอบหมายงานรูปแบบใด ลดความขัดแย้งระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

ผู้นำในองค์กรเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร สามารถสื่อสารได้อย่างมีพลัง สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) อย่างที่องค์กรต้องการ

ส่งเสริมทัศนะคติ (Mindset) และบรรยากาศที่ดีของการสื่อสารในองค์กร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน