หลักสูตร Effective communication for leaders

การสื่อสารคือพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย ส่วนหนึ่งที่สำคัญในการทำงานที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการประสบความสำเร็จคือ “การสื่อสาร” ยิ่งสื่อสารได้ครบถ้วนมากเท่าไหร่ โอกาสที่งานจะออกมาได้ตรงตามเป้าหมายก็มีมากเท่านั้น กลับกันหากเราทำงานบนความผิดพลาดของการสื่อสาร งานที่ออกมาอาจจะเกิดความผิดพลาดจนไม่ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ การสื่อสารที่พลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งในยุคปัจจุบันทุกองค์กรต้องทำงานอยู่บนชุดข้อมูลมากมาย ความสับสนในข้อมูลย่อมเกิดได้ง่าย หากองค์กรสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากพอ ก็จะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนำไปสู่เป้าหมายที่องค์กรต้องการ

Effective Communication For Leaders จึงเป็นหลักสูตรที่นำเสนอการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้นำในองค์กร เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน เพราะหากผู้นำสามารถสื่อสารได้อย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพ จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อระบบการสื่อสารที่ดีไปสู่ตามลำดับขั้นรวมไปถึงการนำไปสู่ผลลัพธ์การทำงานที่ต้องการ ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้

Key Learning Points

ความสำคัญของผู้นำและการสื่อสารที่ดีในองค์กร

อุปสรรคของการติดต่อสื่อสาร และการหลีกเลี่ยง รับมืออุปสรรคเหล่านั้น

เทคนิคการแก้ไข “ช่องว่าง” (GAP) ที่เกิดขึ้นระหว่างหัวหน้า ลูกน้อง ทีมงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานการสื่อสารที่ดี

การสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างหัวหน้า ลูกน้อง ทีมงาน และเทคนิคการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท การใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

หลักการรับมือเมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง (Conflict Management) การจัดการกับภาวะอารมณ์ของผู้นำ

Key Outcomes

ผู้นำหรือหัวหน้างานในองค์กรสื่อสารได้อย่างราบรื่นทั้งในการทำงาน และระหว่างการมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการสื่อสาร

องค์กรมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารที่มีคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทัศนะคติที่ดีต่อหัวหน้าและผู้ร่วมงาน

ผู้ใต้บังคับบัญชามีแรงจูงใจในการทำงาน และสามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ

ลดความเสียหายเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งในองค์กร ผู้นำหรือหัวหน้างานรู้จักวิธีแก้ไขสถานการณ์อย่างมืออาชีพ

เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Good corporate culture) เนื่องจากองค์กรมีพื้นฐานการสื่อสารที่แข็งแรง ชัดเจนและเป็นระบบ ส่งผลไปถึงผลลัพธ์ของการทำงาน และความสัมพันธ์ที่ดีของหัวหน้าและผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน