หลักสูตร Facilitation skill for leader

“ผู้นำในยุคปัจจุบัน” ต่างต้องเผชิญกับความหลากหลายของผู้คนในองค์กร เมื่อต้องมีการทำงานร่วมกันภายในทีมเพื่อเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง อาวุธลับที่สำคัญและค่อยช่วยให้การเป็นผู้นำคือทักษะการ Facilitation หรือความสามารถในการนำกระบวนการเพื่อสร้างแนวทางใหม่ โดยกระบวนการนั้นสามารถดึงศักยภาพของคนในทีม สร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ใช้เครื่องมือที่สามารถเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิได้แสดงความสามารถของตนเองออกมา การใช้เทคนิคในการรับมือกับปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการให้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกัน ซึ่งผู้นำอาจจะมีการนำกระบวนการได้หลายบทบาท แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานการณ์

Facilitation skill for leader จึงเป็นหลักสูตรที่นำเสนอเนื้อหาของการนำกระบวนการในรูปแบบของบทบาทที่เหมาะสมกับความเป็นผู้นำให้สามารถปรับใช้ได้ตามความหลากหลายของสถานการณ์ เรียนรู้ถึง โครงสร้างกระบวนการการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นผู้เข้าร่วมการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงเทคนิคอื่นๆโดยผ่านการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Facilitation โดยตรง

Key Learning Points

ทักษะ Facilitation skill กับผู้นำสำคัญต่อองค์กรอย่างไร?

โครงสร้างของกระบวนการ Facilitation และ Framework 3C

ลักษณะของเครื่องมือที่นำมาใช้ในกระบวนการกลุ่ม

เช่น การระดมสมอง (Brainstorming), การหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ, การสวมบทบาทเพื่อสร้างมุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมเดิม (Role Play) เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับจุดประสงค์ของกลุ่มที่ต้องการ

ความแตกต่างของการตั้งคำถาม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นในการนำกระบวนการ

วิธีการบริหารคนเมื่อพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงเทคนิคต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการโดยตรง

Key Outcomes

ผู้นำในองค์กรเข้าใจกระบวนการ Facilitation จนสามารถปรับบทบาทของตนเองได้หลากหลายรูปแบบเมื่อต้องนำกระบวนการ สามารถใช้เทคนิคเพื่อทำให้ทีมสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้ นำไปสู่จุดประสงค์กลุ่มที่ต้องการ

นำเครื่องมือมาใช้ในการกระตุ้นศักยภาพของสมาชิกภายในทีมได้อย่างมืออาชีพ จนไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนจบ

ใช้กระบวนการเป็นสิ่งสนับสนุนการทำงานกลุ่มไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง นำไปสู่เป้าหมายขององค์กร (Goal) ที่ต้องการ สามารถทำให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ของเป้าหมายร่วมกัน

ลดความขัดแย้งในองค์กร (Conflict Management) เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนื่องจากสามารถสร้างกระบวนการทำงานเอื้อให้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน

ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Corporate culture)

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน