หลักสูตร Team Management

การทํางานให้สําเร็จ “ทีม” เป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในยุควิกฤต การทํางานรวมกันจึงเป็นกุญแจอันทรงพลัง เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นําไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นเพื่อทําให้เกิดการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด “การบริหารทีม” (Team Management) จึงเป็นสิ่งที่ผู้นําในองค์กรควรฝึกฝน เรียนรู้และนํามาใช้กับการทํางาน เพื่อดึงขีดจํากัด ความสามารถที่แท้จริงของทุกคนในทีมออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

หลักสูตร Team Management จึงเป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการบริหารทีม การสื่อสารอย่างไรจึงจะเหมาะสม การทําความรู้จักกับบุคลากรในทีม การสื่อสารอย่างชัดเจน การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่ช่วยให้บุคลากรในทีมเกิดการพัฒนาอยู่เสมอและเทคนิคในการสร้างกระบวนการที่สนับสนุนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสําหรับผู้นําในองค์กรหรือพนักงานที่ต้องการเสริมความรู้ด้านการบริหารทีม เตรียมพร้อมสําหรับการทํางานในอนาคต

Key Learning Points

ความสําคัญของ “การบริหารทีม” (Team Management) กับการทํางานภายในองค์กร

เรียนรู้หลักการบริหารทีมอย่างไรให้ได้ทั้งผลลัพธ์ (Output) และบริหารความสัมพันธ์ (Relationship)

การใช้เครื่องมือเพื่อทําความเข้าใจบุคลากรในทีม บริหารจัดการจุดแข็งให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละคนสร้างแรงจูงใจ (motivation) ผลักดันทีมอยู่เสมอ

5 จุดบอดส่วนใหญที่เรามักพบเจอในการทํางานเป็นทีม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่นําไปใช้ได้จริง

Constructive Feedback : เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับที่เพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมอย่างสูงสุด

Key Outcomes

ผู้นำในองค์กรสามารถบริหารทีมได้ทั้งในด้านผลลัพธ์การทำงาน (Output) และด้านการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับทีม และภายในทีมได้อย่างเหมาะสม

บริหารบุคลากรในทีมให้ได้รับงานที่เหมาะสมกับจุดแข็ง เสริมสร้างความร่วมมือร่วมแรง (Collaboration) ให้เกิดขึ้นภายในทีม รวมไปถึงการดึงความสามารถของคนในทีมออกมา นำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น

ใช้เครื่องมือในการบริหารกระบวนการกลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้น และสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้ทีมสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายใหญ่ร่วมกัน

นำเทคนิคที่ได้รับมาแก้ไขปัญหา จุดบอดที่เกิดขึ้นเมื่อต้องบริหารทีมได้อย่างมืออาชีพ และสามารถปรับใช้ได้กับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ผู้นำซื้อใจบุคลากรในทีมได้ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเป้าหมายที่ท้าทาย ทลายขีดจำกัดของผลงานขึ้นทุกครั้ง ผลักดันทีมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน