หลักสูตร Visionary skills

การทำงานบนการวางแผนเป็นเรื่องที่ดี แต่จะดีมากกว่านี้ไปอีกหากเราสามารถทำงานภายใต้ “วิสัยทัศน์” อันเป็นหนึ่งเดียวกัน การทำงานตามเป้าหมายจึงอาจเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง ดังนั้นการมีผู้นำในองค์กรที่สามารถสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเชื่อมโยงภารกิจ ค่านิยมและความเชื่อเข้าด้วยกัน จูงใจบุคคลากรให้ทำงานบนเป้าหมายเพื่อร่วมมือกันสร้างความสำเร็จ การที่มีผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ได้จึงเป็นสิ่งสำคัญและไม่ใช่เฉพาะเพียงผู้นำเพียงเท่านั้น หากคนในองค์กรสามารถทำงานบนพื้นฐานของการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ผลลัพธ์ของการทำงานย่อมมีประสิทธิภาพครบถ้วนในทุกมิติ

หลักสูตร Visionary Skill จึงสร้างขึ้นมาเพื่อสอนเกี่ยวกับการฝึกฝนเพื่อส่งเสริมให้การใช้วิสัยทัศน์อย่างผู้ประสบความสำเร็จเปิดมุมมองต่อโลกธุรกิจให้กว้างขึ้น นำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่เป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานภายในองค์กร รวมไปถึงการสร้างลักษณะนิสัยเรียนรู้การจิตนาการและการใช้ความคิดนอกกรอบบนพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์ หากพนักงานภายในองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพอ การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ภายนอกหรือภายในย่อมเป็นเรื่องง่ายจนสามารถพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

Key Learning Points

เรียนรู้ทัศนคติ (Mindset) และวิสัยทัศน์ (Visionary) มีผลต่อความสำเร็จอย่างไร

อุปนิสัยของผู้มีวิสัยทัศน์

การบริหารเวลา (Time Management)

ทักษะ (Skill) ของผู้ที่มีวิสัยทัศน์

เทคนิค Thinking method (P.E.R.T Model) เพื่อวางแผนทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

การนำโอกาสมาใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้แก่องค์กร

(Activate your intuition and process of turning ideas to be products)

การสื่อสารอย่างมีวิสัยทัศน์ (Communication skills for visionary) ด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง (Active listening)

Key Outcomes

ส่งเสริมให้ผู้นำและพนักงานในองค์กรทำงานบนพื้นฐานความคิดของวิสัยทัศน์

ฝึกฝนการริเริ่มในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง

เพิ่มความสามารถในการคิดนอกกรอบนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์

มีทัศนคติเปิดกว้างในการทำงาน พร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

สร้างการสื่อสารอย่างมีวิสัยทัศน์และพังอย่างลึกซึ้ง

ปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายอยู่เสมอ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน