หลักสูตร Total quality management

เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญสูงสุดต่อลูกค้าภายใต้ความร่วมมือของพนักงานทั่วทั้งองค์กรที่จะปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ TQM จึงเป็นแนวทางที่หลายองค์กรนำมาใช้ปรับปรุงงาน ซึ่งจะเป็นการมองภาพรวมทั้งองค์กร ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานหรือความต้องการเป็นระบบที่ปรับปรุงการวางแผน การจัดองค์กร และการทำความเข้าใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่ละระดับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกองค์กร ส่วนประสิทธิภาพของการจัดการองค์กรนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของทุกคนในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ด้วยเหตุนี้ TQM จึงเป็นการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมหรือ Total Quality Management ที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณภาพเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าจากการใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อจะได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระยะยาว

Key Learning Points

ความหมายของ TQM (Total Quality Management)

แนวคิดพื้นฐานของการทำงานแบบ TQM

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของ TQM

3 องค์ประกอบสำคัญของ TQM

ประโยชน์ของ TQM

การนำ TQM ไปประยุกต์ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดคุณภาพแก่องค์กร

Key Outcomes

เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน

เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้นในระยะยาวต่อไปด้วย

ได้เรียนรู้ที่จะปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เสมอ อันจะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Customer Satisfaction)

ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและการดําเนินงาน เนื่องจากหากเรานําระบบการบริหารแบบ TQM มาใช้แล้วนั้น เราจะสร้างแต่สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงความต้องการ

ช่วยให้ผู้บริหารและองค์กรได้รับรู้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อให้การผลิตสินค้า และบริการที่จะออกมานั้น ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

หากเราส่งมอบสิ่งที่คุณภาพที่ดีให้แก่ลูกค้าแล้วนั้น จะทําให้ลูกค้ามี Brand royalty ต่อองค์กรจนเกิดการซื้อซ้ำระยะยาว

ช่วยให้องค์กร มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งต่อภายในและภายนอก

เกิดศักยภาพในการแข่งขันและความได้เปรียบทางธุรกิจ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน