หลักสูตร Train the Trainer

พัฒนาวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer) จากที่ไม่มั่นใจไม่รู้ต้องเริ่มต้นอย่างไร ให้สอนได้อย่างมั่นใจและมีความสุข เรียนรู้ Step By Step ตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับมืออาชีพ ถ่ายทอดประสบการณ์โดยวิทยากรระดับประเทศผู้มีประสบการณ์เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี

ในยุคที่หลายองค์กรต้องการให้ความรู้จากการทำธุรกิจเป็นทรัพย์สินที่ส่งต่อให้พนักงานรุ่นต่อไปภายในองค์กร การทำ KM (Knowledge Management) จึงมีความสำคัญมาก ดังนั้นการพัฒนาพนักงานระดับ Manager Level หรือ Director Level ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก และเป็นความท้าทายของหลายองค์กรเพราะว่าระดับ Management อาจมีความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน แต่ไม่มีประสบการณ์ในการสอน หรือถ่ายทอดความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการสอน การออกแบบหลักสูตร รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้น่าสนใจ น่าติดตามตลอดการบรรยาย ทำให้หลายคนหมดกำลังใจในการเป็น Internal Trainer

Key Learning Points

คุณลักษณะของวิทยากรที่ดี (Good Character of Trainer)

คุณค่าและประโยชน์ที่คุณจะได้รับในบทบาทการเป็นวิทยากร Start with WHY ? ทำการสอนถ่ายทอดได้ดีแล้วตัวเราจะได้ประโยชน์อะไร ?

องค์ประกอบสำคัญในการเป็นวิทยากร

เรียนรู้ Active base learning และวิธีการเปลี่ยนรูปแบบการสอนช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นจนจบการบรรยาย และทำให้เข้าใจในเนื้อหาง่าย จดจำได้ยาวนานหลังจบการเรียนรู้

เรียนรู้วิธีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ความรู้สึกที่ดีตั้งแต่ต้นจนจบการบรรยาย จากการเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Content(เนื้อหา) VS Context(บริษัท)

Training Methodology เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างกระบวนเรียนรู้ที่วิทยากรสามารถใช้กับผู้เรียนรู้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้าใจในเนื้อหาหรือสิ่งที่ต้องการจะถ่ายทอด

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของวิทยากรแบบที่เป็น Instructor VS Facilitator พร้อมทั้งเข้าใจถึงความเหมาะสมในการใช้แต่ละสถานการณ์

เรียนรู้ 4 ทักษะสำคัญในการเป็น Facilitator (4 Essential skills to be Facilitator)

เรียนรู้วิธีการออกแบบหลักสูตร (Course Design) โดยการวิเคราะห์ความสามารถในปัจจุบัน (Current Performance) ของผู้ฝึกอบรม และความสามารถในอุดมคติ (Ideal Performance) ของนักเรียนหรือผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

เทคนิคการสอบถามปัญหา ข้อจำกัด และความต้องการความคาดหวังในการจัดสูตรฝึกอบรม (Interviewing skills , counselling skills for Trainer) เพื่อหา GAP of Learning

เรียนรู้วิธีจัดลำดับการนำเสนอเนื้อหาในการสอน (Priority of Key Learning Point) ให้เป็นระบบ รวมถึงการจัดลำดับการถ่ายทอดจากเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานลำดับจากพื้นฐานที่ต้องรู้สู่เนื้อหาระดับสูง (Advance)

เทคนิคการตั้งชื่อหัวข้อเพื่อดึงความสนใจของผู้ฟัง (Hook em Headline topic)

High Impact Content (HIC) นำเสนอเนื้อหาอย่างไรให้โดนใจผู้ฟัง

เรียนรู้วิธีการ Package ข้อมูลให้ง่ายต่อการสื่อสาร จดจำได้ยาวนานด้วยเครื่องมือ (Simplify Content Technique)

การออกแบบ Training Agenda ที่ดี ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง และร่างกายของผู้เรียนรู้

การวิเคราะห์ Personality type และ Learning Style ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม พร้อมการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม และครอบคลุมนักเรียนทุกประเภท

การออกแบบจัดเรียงเนื้อหาผ่าน Power point presentation ให้น่าสนใจ

วิธีนำรูปภาพมาร้อยเรียงเพื่อรองรับการถ่ายทอดความรู้ผ่านการเล่าเรื่อง (Story Telling) และการนำ Clip VDO มาเป็นสื่อการสอนหรือสร้างแรงบันดาลใจ

เทคนิคการ Deliver ด้วย Flip chart พร้อมทั้งเทคนิคการทบทวนความรู้ด้วยกิจกรรม walk gallory

เรียนรู้ Idea ในการออกแบบเอกสารประกอบการเรียนรู้ (Workbook , Hand out) พร้อมทั้งใบคำสั่งในการทำกิจกรรม (Activity sheet) ที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้

เรียนรู้วิธีการสร้างความมั่นใจความเป็นมิตร Build Rapport สร้างความน่าเชื่อถือระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมสัมมนา ตั้งแต่การเริ่มต้นการอบรมด้วยขั้นตอนสำเร็จรูป ที่ชื่อว่า “6 Streps for High Impact Opening”

เรียนรู้วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ตลอดการฝึกอบรมตั้งแต่ต้นจนจบการบรรยายด้วย “High Engagement Training Technique” (HITT)

พัฒนาบุคคลิกภาพที่ดีอย่างวิทยากรมืออาชีพ ( Personality for good presenter ) เข้าใจความแตกต่าง และความสำคัญของการสื่อสารแบบ Verbal & Non Verbal communication การออกเสียง ท่าทางภาษากายในการนำเสนอ การใช้มือตำแหน่งการวางมือ ท่าทางการยืน ( Posture & Gesture )

วิธีการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาในการโน้มน้าวใจคนฟังด้วย PAJES Technique

เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Teller) สำหรับวิทยากรพร้อมโครงสร้างการเล่าเรื่องให้น่าติดตามน่าสนใจ ( Story Telling Model )

เรียนรู้ 5 ขั้นตอนในการเปลี่ยนรูปแบบการสอนจาก Passive Learning to Active base Learning

ฝึกฝน 4 ทักษะสำคัญในการเป็น Facilitator (4 Essential skills to be Facilitator)

เรียนรู้วิธีการจัด Activity และการ Wrap up & Debrief

พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาทักษะการถ่ายทอดหน้าเวทีอย่างมืออาชีพ

การกล่าวปิดการฝึกอบรมและการให้การบ้านเพื่อนำความรู้ที่ได้ นำไปประยุคใช้จริงในการทำงาน (Back home application)

เรียนรู้ความหมาย และภาพรวมของ Training Evaluation

วิธีการประเมินผลการสอน และติดตามผลลัพธ์จากการเรียนรู้ด้วย 4 Level of Kirkpatrick evaluation model

Key Outcomes

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน