เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีทำงานพัฒนาทักษะของพนักงานบริษัทเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค

DIGITAL

DISRUPTION

ในปี 2020 ยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำอย่างไรให้พนักงานบริษัท เปิดใจ ตื่นตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวให้ก้าวทันสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นทั้งวิธีคิด และวิธีการทำงาน เพื่อให้บริษัทก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคนี้

“ I AM EXCELLENCE ”

5 ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในสู่ภายนอก ถ่ายทอดในภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ ให้พนักงานสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร

ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ในยุคนี้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ผ่านรูปแบบเรื่องเล่า (Story Telling) Case study ทั้งในระดับโลก และการเปลี่ยนแปลง ภายในประเทศเรื่องใกล้ตัวเรา เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร และพนักงานบริษัททุกคน ในทุกระดับ เรียนรู้เข้าใจ Comfort Zone พร้อมวิธี Challenge Comfort Zone พร้อมก้าวข้ามผ่านจาก Fear Zone ไปสู่ Growth zone
การคิดแบบเติบโตก้าวหน้า (Growth mindset) รวมถึงการคิดแบบเจ้าของธุรกิจ (Ownership Mindset) ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลความคุ้มค่าในการทำงาน
ค้นหาแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลง ตนเองสร้าง Passion ในการทำงาน สร้างพลังงานเชิงบวกในทุกวันของชีวิต ก้าวข้ามความกลัว กล้าเสี่ยง กล้าลงมือทำพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีรักษาแรงบันดาลใจ ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
เปลี่ยนเป้าหมาย ภาระกิจที่ได้รับ ให้กลายเป็นการลงมือทำที่ยอดเยี่ยม เพิ่ม Productivity ในการทำงาน เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ด้วยการสร้าง อุปนิสัย ของผู้มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Habits)
สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วยการตัดสินใจเรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดชีวิต จากการเห็นถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง วิธีการเรียนรู้ไว จำแม่น พร้อมแนะนำแหล่งข้อมูล ความรู้คุณภาพเพื่อให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้

KEY BENEFIT

AWARENESS TO CHANGE

ตระหนักรู้ ตื่นตัว กับการเปลี่ยนแปลง

FLEXIBILITY​

พร้อมปรับตัวให้ก้าวทัน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

OWNERSHIP MINDSET

พร้อมรับความเสี่ยง ไม่เกี่ยงงาน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในงาน รับผิดชอบภารกิจที่ได้รับจนบรรลุผล

WORKING WITH PASSION

มีแรงบันดาลใจ ปลุกไฟในการทำงาน

LEARNING FROM MISTAKE

พร้อมเรียนรู้ จากความผิดพลาด

EXCELLENCE IN EXECUTION

สร้างอุปนิสัย ลงมือทำที่ยอดเยี่ยม

INITIATIVE

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ บนหลักการเหตุผลที่เหมาะสม

EFFECTIVE & EFFICIENT

คำนึงถึง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ความคุ้มค่า ในการทำงาน

LIFELONG LEARNING

สร้างแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองตลอดชีวิต

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

KEY LEARNNG POINT

01
เรียนรู้เหตุผลดี ๆ ที่ทำไมวันนี้พนักงานบริษัททุกคนต้องลุกขึ้นมาพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตนเอง
02
เรียนรู้ 5 องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนแปลงพัฒนาตนได้ผลและ ยั่งยืนสำหรับคนทำงานในยุค 2020
03
เรียนรู้วิธีสร้างไฟในการทำงาน ให้มีพลังในการทำงานในทุกวันของชีวิต (Passion for Work)
04
วิธีการควบคุมความคิดเชิงลบ ความเชื่อจำกัด ที่ฉุดรั้งศักยภาพในการทำงานของเรา พร้อมเปลี่ยนจาก Fixed Mindset ให้กลายเป็น Growth Mindset
05
เรียนรู้เหตุผลทำไมพนักงานต้องตัดสินใจเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) วิธีการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว และจดจำได้อย่าง มีประสิทธิภาพ (Super Learning)
06
วิธีการสร้างอุปนิสัยใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Habits)
07
เรียนรู้เทคนิคการลงมือทำที่ช่วยเพิ่ม Productivity ในการทำงานในยุค 2020 (Excellence in execution)
08
เรียนรู้ 7 วิธีคิดแบบพนักงานบริษัทหัวใจผู้ประกอบการ (Corporate Entrepreneurship Mindset)

5 เหตุผลที่คุณควรเลือกฝึกอบรม

หลักสูตรการเปลี่ยนแปลง CHANGING FOR GROWTH จาก Beyond Training ให้กับพนักงานภายในองค์กร

เรียนรู้จากผู้ที่ทำจริง ปฎิบัติจริง สร้างผลลัพธ์ได้

สรุปออกมาเป็นหลักสูตรที่เรียนรู้แล้วปฎิบัติได้จริง จากเภสัชกรพัฒนาตนเอง สู่วิทยากรอาชีพ และเป็นเจ้าของธุรกิจฝึกอบรม ผู้เริ่มต้นจากศูนย์สู่ความสำเร็จด้วยตนเอง

ครบทุกกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเอง ผ่าน Framework “I am ExcelLence”

กระบวนการที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล ( Proven process ) เริ่มตั้งแต่ Mindset ภายใน สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Behavior ภายนอก ลำดับจากพื้นฐานไปสู่การลงมือทำจริง ถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

สร้างบรรยากาศสนุกสนาน ด้วย High Engagement Training Technique

เทคนิคการสอน ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของ Master Trainer จากบริษัท Beyond Training

Customize Workshop ออกแบบพิเศษ เฉพาะหลักสูตร

กิจกรรมและรูปแบบการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อ Mindset และ แรงบันดาลใจ ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วย Facilitator มืออาชีพ ทำให้เกิดกระบวนเรียนรู้ด้วยตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก

Back Home Application

แนะนำแหล่งเรียนรู้เพื่อต่อยอดความรู้ เทคนิคการสร้างอุปนิสัยใหม่ในรายวัน แนะนำวิธีและเครื่องมือในการ Tracking การลงมือทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

รับชมตัวอย่างบรรยากาศการแบ่งปันประสบการณ์

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน