EFFECTIVE

CROSS FUNCTIONAL

COLLABOLATION

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อการประสานงานระหว่างแผนก

EFFECTIVE

CROSS FUNCTIONAL

COLLABOLATION

   ในการทำงานหลายคนมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จโดยการพัฒนาตนเองให้ทำงานเก่ง (เก่งงาน) และหลายครั้งที่ เรามองข้ามความสำคัญของการพิชิตใจคน แต่ด้วยความจริงที่ว่า โอกาสดี ๆ มาจากผู้คน ดังนั้น ในการสร้างความสำเร็จ และความก้าวหน้าในการทำงานเรียนรู้ทักษะในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Building Trust) จากการเข้าใจความแตกต่าง ของคนทั้ง 4 ประเภท สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ใจคน (เก่งคน) ดั่งประโยคที่ว่า “สื่อสารสร้างมิตร พิชิตความสำเร็จ” ใช้ได้ทั้งในกรณีสื่อสารกับการทำงานและชีวิตครอบครัว ถ่ายทอดในรูปแบบ

“ที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างที่โดนใจ ให้คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง”

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้

KEY BENEFIT

เพิ่มความรวดเร็ว (Speed) เพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity) ในการประสานงาน ภายในและระหว่างแผนก และบุคคลภายนอก องค์กร
ลดการโต้แย้ง ภายในองค์กร (Conflict Management)
สร้างให้เกิดความสุขใน องค์กร (Happy Workplace)
เพิ่มยอดขาย จากการ เข้าใจประเภท และ การ สร้างความสัมพันธ์ ความประทับใจตั้งแต่ แรกพบ
ลดจำนวนอัตราการลาออกTurnover Rateจากการเข้าใจกัน มากขึ้นระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

KEY LEARNING POINT

EFFECTIVE COMMUNICATION

พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความ เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วม งานภายในและ ระหว่างแผนกด้วย 5 ขั้นตอนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

COLLABORATION

ประสานงานได้อย่างราบรื่นจากการเข้าใจ ความแตกต่างของคนทั้ง 4 ประเภท ทั้งคนที่เป็น Introvert และ Extrovert

BUILD RAPPORT

เปิดบทสนทนาสร้างความเป็นมิตรกับ เพื่อนร่วมงาน เปลี่ยนคนแปลกหน้าให้ เป็นคนรู้ใจ ด้วยการเข้าใจ Verbal & Non Verbal Communication

ACTIVE LISTENING

พัฒนาทักษะการฟัง ทำให้เข้าใจความ ต้องการอย่างแท้จริงและจับประเด็น สำคัญในการสื่อสารทักษะสำคัญที่ทำ ให้ใครๆก็รักคุณ

BUILDING TRUST

เพิ่มความรวดเร็วในการประสานงาน ด้วยการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ Competency & Character

CONFLICT MANAGEMENT

ลดการโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพราะสาเหตุหลักเกิดจาก ความไม่พึง พอใจในระดับบุคคล

การพิจารณาประเภทของคน

เชิงรับ

เน้นงาน

ธาติดิน

ชอบข้อมูล หลักการณ์ ทฤษฎี นักสมบูรณ์แบบ (Perfecttionist) ประเมินแม่นยำ ช่างวิเคราะห์ยึดตามกฎ และระเบียบ ชอบหาข้อมูลเปรียบเทียบ ชอบสื่อสาร เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ชอบความเสี่ยงที่ประเมินไม่ได้ คำถามในหัว "ทำไมต้องทำแบบนี้"

ธาตุไฟ

เร่งรีบใจร้อน หวงเวลาสื่อสารตรงไปตรงมา มั่นใจในตนเอง ชอบการแข่งขัน ไม่ค่อยอดทนฟัง สรุปความอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นผลลัพธ์ เป้าหมาย คำถามในหัว "ทำแล้วได้อะไร"

ธาตุน้ำ

สงวนท่าที ระมัดระวังคำพูด การแสดงออก ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ถนัดงานเร่ง งานด่วน รักความยุติธรรม และส่วนรวม ใจเขาใจเรารับผิดชอบสูง ถนัดงาน Routine คำถามในหัว "ทำอย่างไร"

ธาตุลม

ช่างพูดช่างคุย สนุกสนาน ไหวพริบดี หัวไว โต้ตอบเร็ว ชอบการเข้าสังคม ความคิดสร้างสรรค์สูงไม่ชอบอยู่ในกฎและระเบียบมักกลับไปเล่าเรื่องตนเองหลายประเด็นในการสนทนาคำถามในหัว "ทำกับใคร"

เน้นคน

เชิงรุก

เข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละประเภทในรูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจง่าย เพื่อยกระดับการสร้างความสัมพันธ์ Approach คู่สนทนา เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้ว่าอะไรที่ควรทำ หรือ ไม่ควรทำพร้อมทั้งการเตรียมตัว การปรับตัวให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภท

ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มความเข้าใจ

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการทำงาน

ผสานความแตกต่าง ที่หลากหลายทั้งเพศและวัยที่แตกต่างกันภายในองค์กรให้มีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความแข็งแกร่งจากภายในลดความขัดแยังภายในทีมภายในองค์กรให้เปลี่ยนเป็นความรัก และ ความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อก้าวสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของธุรกิจในยุคนี้

ประวัติวิทยากร

ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ (อาจารย์บี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท Beyond Training

 • Medical Representative บริษัท GlaxoSmithKline Thailand
 • Sales Trainers บริษัท GlaxoSmithKline Thailand
 • CEO & Founder บริษัท Beyond Training จำกัด สถาบันฝึกอบรมที่ให้บริการ
  จัดฝึกอบรมภายในองค์กร
 • (Corporate Training ) ให้บริการองค์กรชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100
  บริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการแบ่งปันประสบการณ์
  ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 1,600 คน ใน Event สัมมนา the NEW RICH
  คนรวยยุคใหม่ ณ Convention Hall Central แจ้งวันฒนะ
 • วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา
  มากกว่า 1,400 คน ใน Event สัมมนา Millionaire Story Teller :
  ณ BCC Hall Central ลาดพร้าว
 • วิทยากรผู้มีโอกาสได้เป็นผู้ร่วมจัดงาน Event สัมมนา อายุน้อย 100 ล้าน Academy
 • ทั้ง 2 ครั้งร่วมกับบริษัท Mushroom Television และ Index Creative Village
 • ณ GMM Live House Central World
 • วิทยากรผู้ได้รับเชิญออกรายการ Voice Master ในฐานะ วิทยากรชั้นนำของประเทศ
 • วิทยากรผู้ได้รับเชิญออกรายการ ฉลาดลงทุน
 • วิทยากรผู้ได้รับเชิญแบ่งปันมุมมอง และ ประสบการณ์ใน BOLDหนังสือพิมพ์ Post Today
 • วิทยากรผู้มีประสบการณ์ขึ้น Pitching ในเวทีกลางในงาน Digital Big Bang
  ที่จัดโดยกระทรวงดิจิทอล ( DEPA )
 • วิทยากรผู้มีประสบการณ์รับเชิญเป็น Keynote Speaker แบ่งปันประสบการณ์
  ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาหลัก 250-1,000 คน
  ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น บริษัท ไทยประกันชีวิต, FWD และ อื่น ๆ
 • ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
  และโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน