หลักสูตร Basic strategic planning (การวางแผนเชิงกลยุทธ์เบื้องต้น)

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ถือเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่มีความสำคัญอันดับแรกสุด การวางแผนเป็นการกำหนดทางเลือกในการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การวางแผนไม่ใช่การตัดสินใจในอนาคต แต่การวางแผนเป็นการตัดสินใจในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคตการวางแผนไม่ใช่เรื่องของความไม่แน่นอนที่ผู้บริหารคิดว่าเป็นการเสียเวลา การวางแผนไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ความคล่องตัว (Flexibility) ในการทำงานน้อยลง แต่การวางแผนคือการเตรียมการหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ทำให้ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือกระทำอะไรบางอย่างในอนาคต การวางแผนจึงเป็นการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้นผู้บริหารทุกคน ทุกระดับจะต้องเข้าใจเทคนิคการวางแผนที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในการทำงานประจำวัน

หลักสูตร Basic strategic planning จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ทักษะการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ เข้าใจในหลักการและวิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในโครงการที่จัดตั้งขึ้นขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

Key Learning Points

เพื่อให้ผู้บริหารได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์

เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารมีทักษะในการวางแผนงานกำหนดเป้าหมายของงาน และโครงการ การวัดผลของงานและโครงการที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

เพื่อให้ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อ การวางแผนงานและการติดต่อผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ

Key Outcomes

เข้าใจกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงขั้นกำหนดแผนกลยุทธ์ของฝ่าย

รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ และส่งผลต่อการไปถึงเป้าหมาย

รู้จักปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แผนกลยุทธ์สำเร็จ

สามารถจัดทำการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการทำงานเบื้องต้นได้

สามารถประเมินสถานการณ์เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์เบื้องต้น

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน