หลักสูตร Crisis management and communication

“การบริหารจัดการ” เป็นแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการช่วยเหลือ หรืออำนวยการไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือการจัดตั้งองค์กรเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่างที่ต้องการ เพื่อจัดระเบียบสร้างองค์กรให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารคน การบริหารทรัพยากรที่จำกัดและไม่จำกัด แต่ในบางครั้งเราอาจจะพบเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ไม่ได้อยู่ในตำราการบริหารจัดการทั่วไป เมื่อพบเจอกับภาวะ “วิกฤติ” ผู้นำองค์กรที่ไม่สามารถปรับตนเองและองค์กรได้ทัน ขาดกลยุทธ์ที่ดีในการรับมือ ส่งผลให้เกิดความเสียหายเกินกว่าที่จะรับมือได้ทัน ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอ “การบริหารจัดการวิกฤติ” จึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรเรียนรู้ เพื่อตระหนักสร้างความรู้ความเข้าใจรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น สามารถหากลยุทธ์ วิธีในการรับมือ พร้อมเผชิญหน้า ลดทอนความเสียหายลง ฟื้นตัวได้เร็ว จนกลับเข้าสู่สนามการแข่งขันบนโลกธุรกิจได้อย่างปลอดภัย

การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Management and Communication) จึงเป็นหลักสูตรที่ทาง Beyond Training สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ยุคปัจจุบันที่พึ่งผ่านการเผชิญภาวะวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็น Digital Disruption หรือแม้แต่ช่วงที่การระบาดของ Covid-19 ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญตระหนักถึงผลกระทบ หากองค์กรไม่สามารถรับมือกับช่วงวิกฤติได้ หลายองค์กรปิดตัวลงและหายไปจากโลกธุรกิจ ส่วนองค์กรที่ปรับตัวได้ก็ต้องประคองตนเอง หากลยุทธ์เพื่อสร้างกำไร ฟื้นตัวธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลักสูตรนี้จึงเหมาะสมกับองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มความรู้ เทคนิค วิธีการ การประเมินสถานการณ์ เพื่อสามารถปรับตัวสร้างองค์กรที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประสบความสำเร็จที่ต้องการอย่างสอดคล้อง และยั่งยืน

Key Learning Points

การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร?

หลักการในการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤติ (Crisis Communication)

บทบาทของผู้นำ (Leader) ในภาวะวิกฤติ

แนวคิดในการบริหารภาวะวิกฤติตามหลักทฤษฎีที่แตกต่าง

หลักการเตรียมแผนเพื่อจัดการสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือ Business Continuity Planning (BCP)

Key Outcomes

องค์กรมีความพร้อมในการรับมือกับวิกฤติอยู่เสมอ สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ตามกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ ตามแผน Business Continuity Planning (BCP) ที่ได้วางไว้อย่างเหมาะสม

ผู้นำไปจนถึงพนักงานในองค์กรทุกระดับตระหนักถึง “วิกฤติ” ที่อาจเกิดขึ้น ตื่นตัว พร้อมฝึกฝนทักษะใหม่ๆ เพื่อใช้ความสามารถตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

เมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤติ ผู้นำสามารถใช้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นระบบสอดคล้องกับ แผนที่วางไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงภาวะวิกฤติได้ รวมถึงการใช้ความรู้เพื่อคาดการณ์ วิเคราะห์ ปรับใช้จุดแข็ง-จุดอ่อน นำความรู้ เทคนิคที่ได้จากหลักสูตรไปปรับใช้ได้จริง

ใช้เครื่องมือเพื่อประเมิน สถานการณ์ที่แย่ที่สุด (Worst case scenario) และความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดได้มากที่สุด (Possibility scenario) เพื่อประเมินความเสี่ยงสถานการณ์ภายนอกอยู่ตลอดเวลา

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน