หลักสูตร Enterprise collaboration management

การบริหารจัดการองค์กรเป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายคนควรมี ไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนภายในองค์กร การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารองค์กรย่อมก่อเกิดประโยชน์ที่ดีกว่า เพราะไม่ว่าจะส่วนใดในการทำงานก็สามารถใช้ความรู้ในส่วนนี้เพื่อพัฒนายกระดับการทำงานอย่างไม่มีสิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของระบบหรือการปรับปรุงงานเล็กน้อย ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร ดังนั้นการเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานในองค์กรทุกระดับจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างไม่สิ้นสุด

The Fantastic Four Pillar หรือเสาแห่งความเข้าใจ 4 ต้น จึงเป็นพื้นฐานของความเข้าใจในองค์กร และสร้างการประสานงานในองค์กรเพื่อ “เข้าใจตรงกัน” และเมื่อมีความเข้าใจอย่างตรงกันแล้วองค์กรจะสามารถมองเห็น จุดอ่อน จุดแข็ง ของแต่ละส่วนงานได้ชัดเจนมากขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการปรับแผนเปลี่ยนกระบวนการเพื่อไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการใด ๆ ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ลดโอกาสการเกิดอุปสรรคจากการไม่เข้าใจตรงกัน ลดการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานรวมกันภายในองค์กร

หลักสูตร Enterprise Collaboration Management จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Beyondtraining X MonsoonSIM เนื่องจากเราเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความรู้ พื้นฐาน 4 เสาหลัก (The Fantastic Four Pillar) ขององค์กร เพื่อต่อยอดนำไปสู่การบริหาร พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับผู้นำในองค์กรที่จำเป็นต้องลงมือปรับเปลี่ยนองค์กรหรือพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันกำจัดจุดอ่อนที่อาจเกิดจากการประสานงาน จนสามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Key Learning Points

Enterprise Collaboration Management คืออะไร?

เสาหลักทั้ง 4 แห่งความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (The Fantastic Four Pillar)

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

การวางแผนเพื่อแก้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ เพื่อจัดการปัญหาภายในและภายนอกองค์กร (Execution and Process)

RESOURCES (Limitations/Advantages)

(ทรัพยากรขององค์กรที่บ่งบอกถึงข้อจำกัด และหรือข้อได้เปรียบ)

การสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ในองค์กร โดยการนำเอา 4 เสาแห่งความเข้าใจมาปรับใช้ให้เกิดการตระหนักรู้ ตระหนักทำภายในองค์กร (Concerned Behavior/Action)

Key Outcomes

มีความรู้ด้านการบริหารองค์กร เข้าใจเสาหลักพื้นฐาน สามารถวางแผนระยะสั้น และระยะยาวได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะขององค์กร มองเห็นความเป็นองค์รวม (Holistic) จนสามารถประเมินถึงจุดอ่อน-จุดแข็ง เพื่อนำไปแก้ไขได้

สามารถวางแผนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน การประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กรนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สามารถบริหารทรัพยากรหลากหลายภายในองค์กร (Resource management) ทั้งทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดและไม่จำกัด เพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากการแข่งขันในตลาด และปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เข้าใจสภาวะแวดล้อมความต้องการขององค์กรเพื่อต่อยอดนำไปสร้างกลยุทธ์ (Strategy) โดยใช้พื้นฐานจากเสาหลักทั้ง 4 ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ ตระหนักทำ (Concerned Behavior/Action) ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เกิดได้จริง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน