หลักสูตร Project Management

เพื่อบริหารโครงการ (Project management) แบ่งระบบทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่ เผื่อให้เกิดการคล่องตัวในการบริหารควบคุมโครงการให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเวลา เงิน ทรัพยากรบุคคล และการบริหารความเสี่ยง หากโครงการมีเป้าหมายที่ใหญ่และสร้างอิทธิพลให้แก่องค์กร จำนวนโครงการย่อยที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีมากตามเช่นกัน เพื่อทำให้การบริหารคล่องตัวมากขึ้นเห็นภาพรวมได้ชัดควบคุมงานได้ง่าย และกระจายงานได้อย่างทั่วถึง สุดท้ายคือการติดตามผลขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ที่ต้องการให้ดียิ่งขึ้น เมื่อจบโครงการ ไม่ใช่แค่องค์กรที่ได้ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว ผู้รับผิดชอบโครงการได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาประสบการณ์ด้วยเช่นกัน พร้อมที่จะขยับขั้นความสามารถของตนเองขึ้นไปอีกระดับ

หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project management) จึงเหมาะกับผู้ที่เป็นหัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือพนักงานที่จำเป็นต้อง บริหารโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่หรือโครงการย่อย เผื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการบริหารโครงการตั้งแต่ริเริ่มจนไปถึงการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายองค์กรที่ต้องการ รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงและการบริหารทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการบริหารโครงการมาอย่างยาวนาน

Key Learning Points

ที่มาและความสำคัญของการบริหารโครงการ (Project management) ในองค์กร

หลักการในการกำหนดหัวข้อโครงการ ชั้นตอนการเขียนแผนโครงการอย่างเป็นระบบ

มิติที่สำคัญในการกำหนดโครงการ วงจรของโครงการ การวางแผนโครงการโดยใช้วิธี เหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) และจัดทำตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Log Frame Table)

เครื่องมือในการวิเคราะห์โครงการ

เช่น Technical analysis, Objective Tree, Market/Marketing analysis, Social analysis, Institutional analysis, Environmental analysis, Project appraisal, Cost-Benet analysis

การวางระบบการควบคุมติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคนิค CIPP Model Evaluation Model

Key Outcomes

ผู้เรียนสามารถวางแผนการบริหารโครงการได้ตั้งแต่ต้นจนถึงวิธีการประเมินผล (Evaluation) อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลัก และสัมพันธ์กับเป้าหมายองค์กรที่ต้องการในเชิงองค์รวม (Holistic)

เข้าใจความเสี่ยงในการบริหารโครงการ (Risk management) สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจจะส่งผล ต่อโครงการผ่านหลากหลายเครื่องมือ

บริหารทรัพยากร (Resource Management) ในองค์กรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า ผ่านการวิเคราะห์งบประมาณ รวมถึงสามารถบริหารเวลา จัดสรรตารางให้โครงการเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ส่งเสริมทักษะในการบริหารโครงการแก่ผู้เรียน พัฒนาความคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking) การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

สามารถมอบหมายงาน (Delegation) เพื่อเป็นการแจกจ่ายงานได้อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรมนุษย์ที่มี เพื่อบริหารโครงการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ต้องการ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน