หลักสูตร Cyber security for business

หลักสูตร Cyber Security for Business จะวางพื้นฐานสร้างความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับทุกองค์กร หากการทำงานบนโลกไซเบอร์กำลังเป็นที่กังวลใจ สร้างความไม่มั่นใจในการใช้งาน เนื้อหาในบทเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคนในหน่วยงานได้เข้าใจและสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการทำงานในโลกไซเบอร์ที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการทำงานด้านข้อมูลให้มีมาตรฐานในการจัดเก็บ ดูแล เฝ้าระวังอย่างถูกต้องและลดความสูญเสียอย่างมหาศาลให้กับองค์กรด้วย

Key Learning Points

ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Sense of Security)

แนวโน้มของการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในทางปฏิบัติ

Cyber Security คืออะไร? (The Definition of Cyber Security)

จุดเริ่มต้นของการเกิด Cyber Security

ทําไม Cyber Security ถึงสําคัญ? (Key Concepts in Cyber Security)

รูปแบบต่าง ๆ ของ Cyber Security

ประโยชน์ต่อการนํา Cyber Security มาใช้ในองค์กร

ข้อจํากัดของ Cyber Security

สิ่งที่ต้องระวังในการทํา Cyber Security

ภาพรวมของการทํา Cyber Security

เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย Security Technologies

แนวทางนโยบายและมาตรฐานกําหนดการป้องกันภัยคุกคาม

บทบาทของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และฝ่ายรักษาความปลอดภัย

การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานบนโลกไซเบอร์

ภัยคุกคามที่พึงระวังในการทํา Cyber Security (Threats to Cyber Security)

ข้อดีและข้อเสียในการนํา Cyber Security มาใช้

เคล็ดลับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security tips)

การประยุกต์ใช้ความปลอดภัยทางไซเบอร์

Key Outcomes

ตระหนักความสำคัญของความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

เข้าใจภาพรวมของการทำ Cyber Security

รับรู้เข้าใจบทบาทการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

สามารถอธิบายข้อดีและสิ่งที่พึงระวังเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนโลกไซเบอร์

สามารถอธิบายการใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์และนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

องค์กรมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างปลอดภัย

องค์กรสามารถวางแผนเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ได้

องค์กรมีความปลอดภัยด้านข้อมูลในการทำงานบนโลกไซเบอร์มากขึ้น

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน