หลักสูตร Digital transformation in action

“ถอดรหัสความสําเร็จที่ ไม่ใช่แค่ Transformation แต่เพื่อสร้างการเติบโตครังใหม่ให้กับธุรกิจและสร้างต้นแบบความสําเร็จครั้งใหม่” หลักสูตร Digital Transformation in Action จะช่วยให้ท่าน เข้าใจบริบทการแข่งขันทีเปลี่ยนแปลงไป สร้างโอกาสในการเปลียนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร ที่ทันต่อสถานการณ์ และเห็นตัวอย่างของดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึนแล้วในต่างประเทศ

Key Learning Points

Digital Transformation 101

The Competition

Disruption

Disruptive Innovation

Disruptive Technology

Platform Business

Customer Experience

Customer Experience Model

Data

Winning with

Data Data Strategy

Innovation

การสร้าง Innovation ที่ไม่ได้มองแค่โมเดลธุกิจในปัจจุบัน

Transformation in Action

Case Study

Key Outcomes

เข้าใจการแข่งขันที่เปลี่ยนไป Disruption, Disruptive Innovation, Disruptive Technology, Platform Business

เรียนรู้การตลาดยุคดิจิทัลด้วยแนวคิด Customer Experience Model

รู้และเข้าใจจุดเริ่มต้นในการทำ Digital Transformation

แนวทางการสร้าง Innovation เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ของธุรกิจ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน