หลักสูตร Excel Data Analysis Tools

การทำงานในยุคดิจิทัลเน้นการทำงานกับข้อมูลที่มีจำนวนมากหลายๆองค์กรจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลและการคำนวณหาผลลัพธ์ต่างๆโดยเฉพาะเชิงสถิติ ซึ่งโปรแกรม Excel สามารถทำการวิเคราะห์สถิติการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนภูมิด้วยการใช้เครื่องมือ Analysis Tool Pak ซึ่งเป็น Add-In ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้สำหรับวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการเตรียมข้อมูลการใช้ฟังก์ชันสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการใช้เครื่องมือใน Analysis ToolPak เช่น แผนภูมิแบบ Histogram หรือแผนภูมิแบบ Pareto เพื่อการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนภูมิเสริมเทคนิคการใช้เครื่องมือ PivotTable เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลในรูปของตารางการแปลงข้อมูลรายงานเป็นแผนภูมิอย่างด้วย PivotChart

Key Learning Points

วิธีเตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ด้วย Excel

ใช้สูตรเพื่อการคำนวณ และฟังก์ชันทางสถิติของ Excel

ใช้งานฟังก์ชันจัดการข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ ตรรกศาสตร์ (Logical) และ ฟังก์ชั่น Array

ใช้ Analysis ToolPak เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติ (Statistical Presentation)

การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิต่างๆ และการสร้าง Histogram

สร้างผลสรุปตัวเลขด้วย Pivot Table

ปรับแต่งรูปแบบรายงาน Pivot Table

Key Outcomes

เรียนรู้การติดตั้ง Analysis ToolPak จาก Add-In ภายในโปรแกรม Microsoft Excel ได้

ใช้โปรแกรม Excel การวิเคราะห์สถิติขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์แผนการทดลองได้

เรียนรู้เครื่องมือการสร้างแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Histogram)

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน