หลักสูตร Microsoft Excel สำหรับการตลาด

โปรแกรม Excel จัดว่าเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในหลายส่วนงาน ด้วยความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลการคำนวณหาผลลัพธ์ด้วยสูตรและฟังก์ชันต่าง ๆ รวมไปถึงการนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บมาวิเคราะห์ผลในรูปแบบต่าง ๆ ตามต้องการ และยังสามารถนำสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิที่สอดคล้องกับข้อมูลที่จัดเก็บได้

หลักสูตรนี้เป็นการนำความสามารถของ Excel เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานการตลาดเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการเตรียมข้อมูลเพื่อการคำนวณการเลือกใช้ฟังก์ชันสำหรับวิเคราะห์การขาย การใช้ Analysis ToolPak มาพยากรณ์ข้อมูลที่มีเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน การใช้เครื่องมือ PivotTable บน Excel เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลในรูปของตารางแปลงข้อมูลรายงานเป็นแผนภูมิอย่างมืออาชีพด้วย PivotChart รวมไปถึง การค้นหาเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์แบบ What-If Analysis และวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) เป็นต้น

Key Learning Points

เตรียมข้อมูลเพื่อการคำนวณและฟังก์ชัน Excel สำหรับวิเคราะห์การขาย

แนะนำฟังก์ชันประยุกต์ใช้กับงานจริง

ใช้ Analysis ToolPak เพื่อการพยากรณ์

สร้างผลสรุปตัวเลขด้วย Pivot Table

ปรับแต่งหน้าตารายงาน Pivot Table

สร้างแผนภูมิ (Chart) สำหรับนำเสนอข้อมูล

เทคนิคแก้ไขรูปแบบและข้อมูลในแผนภูมิ

ค้นหาเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์แบบ What-If Analysis

วิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน (Break-Even Point)

Key Outcomes

เรียนรู้การใช้คําสั่งต่างๆเพื่อการคํานวณ การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน และการแปรผล

ใช้โปรแกรม EXCEL เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานการตลาด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน