หลักสูตร Marketing Communication

เป็นที่รู้กันดีว่าโลกในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ผู้คนพยายามปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในกระแสของการเปลี่ยนแปลงนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และแยกจากกันไม่ออกการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความแตกต่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในการสร้างการรับรู้ความพึงพอใจ การทำให้เกิดการซื้อซ้ำ และบอกต่อซึ่งแต่ละช่องทางจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปจึงมีความสำคัญสำหรับนักการตลาดเป็นอย่างยิ่ง

หลักสูตร การสื่อสารการตลาดยุคดิจิตอล (DIGITAL MARKETING COMMUNICATION) เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดสร้างสรรค์ในการทำคอนเทนต์ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักสูตรนี้จึงเน้นการนำเสนอเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและองค์กร

Key Learning Points

รู้จักและเข้าใจการสื่อสารทางการตลาดดิจิตัล

องค์ประกอบและเครื่องมือของการสื่อสารทางการตลาดดิจิตอลที่สำคัญ

รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดแบบ O2O หรือ Omni Channel

การออกแบบการสื่อสารทางการตลาดให้ลูกค้ารับรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละ Gen ด้วยแนวทางการวิเคราะห์แบบ Customer Centric

กลยุทธ์การตลาดดิจิตัลกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

สรุปการเรียนรู้

Key Outcomes

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสื่อสารทางการตลาดในยุคดิจิทัล

สามารถนำวิธีการ หลักการต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน