หลักสูตร Modern marketing strategy กลุยทธ์การตลาดสมัยใหม่

เมื่อธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการแข่งขันสูงและรวดเร็ว อีกทั้งยังต้องมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ การทำกลยุทธ์การตลาดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจให้กับองค์กรอีกทางหนึ่ง ซึ่งการทำกลยุทธ์การตลาดก็คือการวางแผนเชิงปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจมากขึ้น หน้าที่ของกลยุทธ์การตลาดก็เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการ และสร้างคุณค่าให้เกิดความประทับใจและกลับมาซื้อซํ้า เรียกได้ว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า กลยุทธ์การตลาดนั้นจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีกำไรในอนาคต

หลักสูตร Modern Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ จึงเป็นอีกหลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มทักษะสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร รวมถึงผู้ที่สนใจในการทำตลาดให้มีกลยุทธ์และประสบความสำเร็จได้เข้าใจแบบง่าย ๆ มีความรู้ สร้างความมั่นใจด้วยการนำกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยมาผสมผสานให้การเรียนนั้นสามารถนำไปปฏิบัติติได้จริง เพราะหัวเรือที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้นั้นมิใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในองค์กร แต่เป็นการวางกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เฉียบขาด แล้วปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้เพื่อให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างมีเป้าหมาย

Key Learning Points

ความหมายของคำว่า “กลยุทธ์” และ “กลยุทธ์ทางการตลาด”

องค์ประกอบหลัก ๆ ที่สำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์การตลาด 4P

กลยุทธ์การตลาด 8P ที่เพิ่มมาจาก 4P มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้าง

STP Model (เครื่องมือในการวิเคราห์ส่วนแบ่งตลาด) เพื่อทำให้ทราบถึงรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

กลยุทธ์การทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ในยุค Digital

การส่งเสริมในส่วนของการขาย

Key Outcomes

เรียนรู้แนวทางการทำกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่

เรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือทางการตลาดที่นอกเหนือจาก 4P’s

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งได้ จากการทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันสมัยและสอดรับในโลกดิจิทัล

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน