หลักสูตร Finance for Non Finance

การจะเป็นผู้บริหารที่ต้องการสร้างความเติบโตให้กับองค์กรได้นั้น เรื่องการเงินนับว่าเป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจ เพื่อลงมือไปต่อในดำเนินงานทางธุรกิจ ฉะนั้นในฐานะผู้บริหารต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเงินให้มากทั้งพื้นฐานการเงินและพัฒนาไปถึงระดับที่จะไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการลงทุนขึ้น โดยสามารถวิเคราะห์ งบการเงินได้ หาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม รวมถึงความรู้ทางบัญชีและการเงินอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง โดยในหลักสูตร Finance for Non-finance มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการบริหารทางการเงินให้แก่ผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทที่สอดคล้องภายใต้การจัดการ และการวางแผนอย่างเหมาะสม และตรงกับเป้าหมาย ขององค์กร

Key Learning Points

ความเข้าใจพื้นฐานของบัญชีและการเงินธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานการบริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง

วงจรการเติบโตของธุรกิจ

แหล่งเงินทุนทางธุรกิจ

การวางโครงสร้างทางการเงินธุรกิจ

การวัดผลประสิทธิภาพของธุรกิจฐานะการเงิน

การวัดขอบเขตการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนดผลประสิทธิภาพของธุรกิจด้านกำไร

การวัดผลประสิทธิภาพของธุรกิจกระแสเงินสด

การวัดผลประสิทธิภาพของธุรกิจอัตราส่วนการเงิน

Key Outcomes

เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร

เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์การเงิน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สามารถวิเคราะห์โครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน