หลักสูตร Employee experience and engagement

สิ่งสำคัญที่องค์กรบริหารไม่ได้มีเพียงแค่แผนกลยุทธ์ธุรกิจเพียงเท่านั้น แต่การดูแลการวางแผนที่ตอบโจทย์กับความต้องการภายในของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ก็เป็นส่วนที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเช่นกัน น่าเสียดายที่หลายองค์กรโฟกัสแต่เป้าหมายทางธุรกิจ แต่ไม่เคยให้ความสนใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร หนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในการช่วยองค์กรดำเนินไปสู่เป้าหมายคือ “ทรัพยากรบุคคล” หรือ “พนักงาน” ดังนั้นการเป็นองค์กรที่ดีจึงควรใส่ใจทุกด้านของพนักงาน รวมถึงการสร้างประสบการณ์ (Experience) เพื่อสร้างคุณค่าระหว่างองค์กรกับพนักงาน กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่ความภักดี (Loyalty) และความผูกพันธ์ (Engaged) ที่เป็นแรงจูงใจสำคัญดึงดูดพนักงานให้ทำงานกับองค์กรระยะยาว

หลักสูตร Employee Experience & Engagement จึงเป็นหลักสูตรที่สอนกระบวนการเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงาน (Employee Experience) จนไปถึงการสร้างความผูกพันธ์ (Employee Engagement) ผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์ความต้องการของพนักงานที่องค์กรไม่เคยทราบ จนไปถึงการวางระบบสวัสดิการที่สอดคล้องต่อความต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมากยิ่งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภักดี (Loyalty) กับพนักงานอย่างเหมาะสม

Key Learning Points

Employee Experience & Employee Engagement มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร

โครงสร้างการออกแบบ Employee Experience

ทำความรู้จัก Employee Life Cycle (ELC)

วงจรการเป็นพนักงาน

การใช้ Design thinking ในการออกแบบ Employee experience & Employee engagement

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture) และค่านิยมหลัก (Core value) ให้มีความสอดคล้องกับ Employee experience ที่ต้องการอย่างไร

Key Outcomes

องค์กรลดความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ลดการลาออกของพนักงาน (Turn overate) เพิ่มโอกาสในการทํางานระยะยาวของพนักงานมากขึ้นเกิดความภักดี (Loyalty)

นักทรัพยากรมนุษย์ สามารถออกแบบสวัสดิการ สภาวะแวดล้อมที่ส่งเสริมการเกิดขึ้นของประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน (Employee experience) จนนําไปสู่ความมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee engagement) ที่แข็งแกร่งในองค์กร

สนับสนุนการเกิดวัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture) ที่สอดคล้องกับพนักงานส่งผลบวกต่อประสิทธิภาพการทํางานระยะยาว

องค์กรค้นพบความต้องการที่แท้จริงรวมไปถึงข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากพนักงานจนนํามาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นในทุกด้าน สร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ทุกกลุ่ม

พนักงานได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมีความรู้สึกที่ดี เกิดความประทับใจจนนําไปสู่ความผูกพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรอย่างแน่นแฟ้น

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน