หลักสูตร Individual development plan : IDP

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plans: IDPs) เป็นเครื่องมือที่สำคัญ และจำเป็นในการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competencies) ที่องค์กรต้องการ เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในเชิงปฏิบัติ ตลอดจนกระบวนการในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานให้สอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร

Key Learning Points

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนารายบุคคล

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP Preparation)

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

การนำ IDP ไปใช้ในแนวทางปฏิบัติ

เหตุผลที่องค์กรควรสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล

Key Outcomes

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

เข้าใจบทบาทของตนเองและผู้บังคับบัญชาในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชา

สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งสมรรถนะด้านความรู้ในการปฏิบัติงานและสมรรถนะด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละตำแหน่งงาน

สามารถวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน