หลักสูตร PDPA in action

PDPA หรือ Personal Data Protection Act คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้ PDPA นั้น ก็เนื่องมาจากความก้าวหน้าที่มากขึ้นของเทคโนโลยีทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น และอาจจะนำมาซึ่งการสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลจึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้นเพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น

หลักสูตรนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องข้อกำหนดและข้อบังคับในการควบคุมไม่ให้องค์กรนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม รวมทั้งบทลงโทษสำหรับหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือข้อบังคับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

Key Learning Points

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA ในภาพรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Identifiable Information)

บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

ประเมินความชอบด้วยกฎหมาย ตามวัตถุระสงค์การใช้ข้อมูลเป็นหลัก

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิม

บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม PDPA

Key Outcomes

เพื่อศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมาย

เรียนรู้ถึงความสำคัญและจำเป็นในเรื่องการนำ PDPA เข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร

ได้ทราบถึงข้อบังคับใช้และข้อปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

สามารถเตรียมตัวเพื่อรองรับกฎหมาย PDPA เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน