หลักสูตร Selection process in the new normal

หลักสูตร Selection process in the new normal , recruitment “การสรรหาทรัพยากรบุคคล” เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อองค์กรอย่างมาก เพราะพนักงานทุกคนที่เข้ามาในองค์กรต่างต้องถูกคัดกรองด้วยระบบเหล่านี้ องค์กรที่มีความแข็งแกร่งในการคัดสรรผู้สมัครมากพอ ย่อมได้บุคคลากรที่ดีและมีประสิทธิภาพเข้าไปทำงาน ยิ่งมีความเหมาะสมกับตำแหน่งมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสของประสิทธิภาพการทำงานมากเท่านั้น ในระดับหัวหน้างานที่สูงขึ้นไป การคัดเลือกย่อมต้องใช้การพิจารณที่มีความละเอียดมากขึ้น และวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายมิติของผู้สมัคร มากไปกว่านั้นทัศนคติก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักทรัพยากรมนุษย์ไม่ควรมองข้ามการทำงานที่ต้องประสานงาน และเน้นการทำงานเป็นทีม หากประกอบไปด้วยพนักงานที่มีทัศนคติที่ดี ย่อมส่งเสริมให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น หลังจากเกิดวิกฤติ Covid-19 ส่งผลกระทบมากมายต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการทำงานในองค์กรการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานไปสู่ออนไลน์เป็นหลัก ส่งผลให้ความต้องการของตลาดแรงงานนั้นเปลี่ยนไป การได้บุคคลากรที่มีทัศนคติที่ดี และพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรยุคนี้ การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล จึงต้องปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือก เพื่อเฟ้นหาบุคคลากรที่มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด

หลักสูตร Selection process in the new normal , recruitment จึงสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการปรับระบบการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรให้มีมาตรฐาน ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด ท่ามกลางยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกอยู่ตลอดเวลา คุณสมบัติบุคคลากรที่ต้องการก็ย่อมเปลี่ยนไป การที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถ “คัดเลือกคนที่ใช่” ให้แก่องค์กร ย่อมสร้างประโยชน์ให้องค์กรได้อย่างมหาศาล เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกทรัพยากรบุคคล สร้างความแข็งแกร่งให้แก่แผนกทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรไม่ควรละเลย

Key Learning Points

Fundamentals of Job Interviewing

พื้นฐานการสัมภาษณ์เพื่อสรรหาบุคคลากร

The importance of hiring the “Right Candidate”

การเลือก “คนที่ใช่” มีผลต่อองค์กรอย่างไร ปัจจัยที่บ่งบอกว่าคนที่คุณเลือกมาเหมาะสมกับองค์กร

Pitfalls of Interviewing process

หลุมพรางที่ควรระมัดระวังในระบบการสัมภาษณ์งาน

Different generation

ศึกษาความแตกต่างและความต้องการที่แท้จริงของแต่ละช่วงวัย เพื่อหาแรงขับเคลื่อน

Preparing for an Interview

การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์

Interviewing Techniques

เทคนิคในการสัมภาษณ์งาน เพื่อวิเคราะผู้สมัคร

Post-Interview Evaluation

การประเมินผู้สมัครหลังสัมภาษณ์บนความยุติธรรม

การสรรหาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับยุค New Normal

Defining Your Hiring Needs

การเขียน Job Description ที่ครบถ้วน และการสื่อสารที่สร้างความน่าดึงดูดใจต่อผู้มีความสามารถ (Talent)

Advance Behavioral Interviewing

สร้างการสัมภาษณ์เชิงลึกมากขึ้น เพื่อดึงข้อมูลจากประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครจากในทุกมิติ ออกมาอย่างครบถ้วนมากที่สุด วิเคราะห์ปัจจัยความเป็นไปได้ในความสามารถการทำงานของผู้สมัครในอนาคต

Coaching Session

รับการโคชชิ่งจากวิทยากร ทดสอบการสัมภาษณ์จากสถานการณ์เสมือนจริง ผ่านคำแนะนำจากวิทยากรโดยตรง

Branding Strategies

การใช้ประสบการณ์ผู้สมัครเป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

Key Outcomes

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลมีการทำงานอย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนการเลือกคนเข้าทำงาน มีความเที่ยงตรง สม่ำเสมอ ยุติธรรม ยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกผู้สมัครให้สามารถทัดเทียมกับปัจจุบัน

เลือกผู้สมัครที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งได้มากที่สุด ลดอัตราการลาออกขององค์กร ลดการเกิดค่าเสียโอกาสในการจ้างคนที่ไม่เหมาะสมเข้ามาทำงาน

เทคนิคและความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับขั้นตอนการสรรหาบุคลากร สอดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน