หลักสูตร Leading innovation

หลักสูตร Leading Innovation จะช่วยให้เข้าใจการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ที่สนับสนุนการเติบโตขององค์กรธุรกิจ เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นขั้นตอนลงลึกอย่างละเอียด ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงอย่าง อาจารย์ตี๋ ธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ Managing Director Thailand บริษัท โบลด์ กรุ๊ป ประเทศไทย

คุณลักษณะแบบไหนที่เรียกว่า “ผู้นำด้านนวัตกรรม” ตัวจริงจากบทความในนิตยสาร Harvard Business Review ได้พูดถึงงานวิจัยหนึ่งที่ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณลักษณะที่แสดงออกแบบนี้ คือ “ผู้นำด้านนวัตกรรม” ซึ่งในการวิจัยได้นำพนักงานจำนวน 33 คน จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และเป็นผู้นำที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการ เพื่อทำการสำรวจแบบ 360 องศา (360-degree feedback survey) ทั้งจากเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา

โดยคะแนนที่ได้จากผลการสำรวจมากกว่า 99% ของคุณลักษณะพฤติกรรมทำให้รู้ว่าบุคคลที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมต้องมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเช่นใด และเพื่อให้องค์กรที่มีเป้าหมายการพัฒนา สู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม Beyond Training จึงได้นำคุณลักษณะสำคัญของผู้นำด้านนวัตกรรม มาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริงใน หลักสูตร Leading Innovation

Key Learning Points

แนวทางสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมในองค์กร

คุณลักษณะของการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม

บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้นำด้านนวัตกรรม

วิธีคิดแบบผู้นำด้านนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ

วิธีการสื่อสารของผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมสู่การปฏิบัติและลงมือทำ

กลยุทธ์สำคัญของผู้นำด้านนวัตกรรมที่ดึงความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน

ทักษะการโน้มน้าวใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร

Key Outcomes

เรียนรู้คุณลักษณะของผู้นำด้านนวัตกรรม

มีวิธีคิดและพฤติกรรมการทำงานที่นำองค์กรไปสู่นวัตกรรม

สามารถสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย

สามารถนำทีมให้เกิดการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมในองค์กร

สามารถโน้มน้าวใจและเข้าถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดเป็นการ Collaborate ในการสร้างนวัตกรรม

บรรยากาศการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับองค์กร

องค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีผู้นำด้านนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน