หลักสูตร Assertive communication and decision making

เพราะคนส่วนใหญ่มักฟังเฉพาะสิ่งที่ต้องการได้ยินเท่านั้น จึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “การไม่กล้าสื่อสาร” ขึ้น ซึ่งเป็นผลให้สารที่ส่งออกไปมีความบิดเบือนจากวัตถุประสงค์หลัก ผู้ฟังเกิดความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที หรืออาจไม่ตรงจุดเกิดเป็นความล่าช้าจนเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายในทางธุรกิจได้

เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้สื่อสาร อีกทั้งยังได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าประสงค์ของผู้สื่อสารด้วย เหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร Assertive Communication ให้การสื่อสารโดนใจผู้ฟัง และไม่หนักใจผู้พูด โดยเริ่มจากการฟังที่ถูกต้องด้วยความเข้าใจ ส่งต่อให้เกิด Mindset ที่คิดเป็นเหตุเป็นผล เรียงลำดับความสำคัญในการสื่อสารถ่ายทอดสู่บุคคลระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สามารถบอกถึงสิ่งที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ด้วยถ้อยคำที่แสดงออกอย่างให้เกียรติและเคารพผู้ฟัง รักษาความสัมพันธ์อันดีของผู้ส่งสารและผู้รับสารให้แน่นแฟ้นมากขึ้น จึงถือได้ว่าการมีทักษะในการสื่อสารด้านนี้ช่วยสร้างพลังอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

Key Learning Points

ไขข้อข้องใจการสื่อสารแบบ Assertive Communication

ความสำคัญของ Assertive Communication ในปัจจุบัน

ทำความเข้าใจศัพท์ย่อ CRM ในแวดวงของนักบินที่นำไปปรับใช้ได้ในทุกธุรกิจ

ความเป็นผู้นำกับการสื่อสาร (Leadership Communication)

สื่อสารอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล (Effective Communication)

รู้จักลักษณะของการสื่อสาร (Types of Communicators)

6 ลักษณะของ Assertive Communication

อะไรคือ Conflict Resolution

บริหารจัดการ Conflict Management ในองค์กร

Assertive Communication Tips

Assertive Communication Techniques

กรณีศึกษาการ Assertive Communication ที่ทรงประสิทธิผลในธุรกิจต่าง ๆ

Key Outcomes

เข้าใจการสื่อสารในลักษณะของ Assertive Communication ที่ถูกต้อง

สามารถสื่อสารกับบุคคลได้ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าใจวิธีการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

สามารถนำลักษณะของการสื่อสารแบบต่าง ๆ มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

สามารถใช้ Assertive Communication ลดความขัดแย้งในการทำงานและได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

ลดความขัดแย้งในการทำงาน ทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นภายในองค์กร (Collaboration)

พนักงานมีความเข้าใจกันเกิดการประสานในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน