หลักสูตร Coaching skill for Manager

“พฤติกรรมผู้นำ เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากด้านหนึ่งต่อผลงานขององค์การ (Organization Performance)” สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF- International Coach Federation) ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการยกระดับศาสตร์ และศิลป์ของการโค้ช และรับรองคุณสมบัติของโค้ชในระดับสากล ได้มีการเผยงานวิจัยชิ้นหนึ่งว่าการใช้โค้ชที่ดีนำไปสู่การคืนทุนถึงเจ็ดเท่า (ROI- Return on Investment) เมื่อองค์การเป็นผู้ลงทุน

การโค้ชที่ดีทำให้ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 53% ความพึงพอใจของลูกค้า 53% ผลิตผลของการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 53% สัมพันธภาพของเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้น 63% และแน่นอนนั่นเป็นผลมาจากกระบวนการโค้ชที่มีประสิทธิภาพด้วยภาวะผู้นำแบบโค้ช การพัฒนาภาวะผู้นำจะทำให้ผู้นำเข้าใจตนเอง เรียนรู้ที่จะดึงศัยภาพที่ดีที่สุดในตนเอง เพื่อการแสดงออกและสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม เพิ่มการจัดการแผนงานส่วนตนและ ส่วนรวมมีแนวทางในการพัฒนา ศักยภาพของสมาชิกในทีม ผ่านทักษะการเป็นผู้นำในแต่ละสถาณการณ์ เพิ่มทักษะการโค้ชและการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเติบโตทั้งกับตนเอง ทีมงาน และกับองค์กรแบบยั่งยืน

Key Learning Points

MINDSET is a KEY ทุกอย่างเริ่มต้นที่ผู้นำ

SITLEAD ผู้นำ 4 Styles เพื่อเข้าใจลูกทีม

Practical Coach การโค้ชพฤติกรรม ทำทันที

TIPS Model โค้ชผลงาน ตามเป้าหมาย

GROW Model โค้ชสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในที่ยั่งยืน

Key Outcomes

ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานที่พัฒนาสู่การเป็นโค้ชในองค์กร

เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสู่การเป็นโค้ชที่สมบูรณ์แบบ

เข้าใจการนำเทคนิคในการโค้ชมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

สามารถโค้ชได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือต่าง ๆ

ฝึกการโค้ชในทักษะต่าง ๆ และนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน