หลักสูตร Coaching techniques for leaders

เทคนิคการโค้ชสำหรับผู้นำเพื่อสร้างทีมงานเพิ่มความสัมพันธ์ในองค์กรและสร้างภาวะผู้นำ “การโค้ช” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญของ “การเป็นผู้นำ” ให้แข็งแกร่งและมีศักยภาพสูงสุดตามที่องค์กรต้องการ หากผู้นำในองค์กรเข้าใจหลักการโค้ชและสามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานในองค์กรจนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดึงศักยภาพบุคลากรกลายเป็นการผลักดันให้เกิดความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายองค์กร ต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาสมรรถนะสำคัญอย่างไม่มีสิ้นสุดส่งเสริมให้กลายเป็นองค์กรที่สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ

Coaching Techniques for leaders จึงเป็นหลักสูตรที่สอนการโค้ช ตั้งแต่พื้นฐานจนไปสู่การนำมาใช้ได้จริงในองค์กรผ่านโมเดล และเทคนิคต่างๆ รวมถึงทักษะ เพื่อให้ผู้นำในองค์กรนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการหาแนวทางพัฒนาบุคลากร เสริมจุดแข็ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างสูงสุด

Key Learning Points

เข้าใจว่าทำไมการโค้ชถึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือทรงคุณภาพของผู้นำ ที่สามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

หลักการโค้ชชิ่ง กระบวนการทั้งหมดผ่านการใช้ GROW Model จนสามารถนำไปปฎิบัติจริง

เทคนิคการโค้ชแบบผู้นำที่ดี และทักษะการรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) คำถามทรงพลัง (Powerful Question) การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา (Direct communication)การสร้างการตระหนักรู้ (Creating awareness) การออกแบบสิ่งที่จะทำ(Designing Action)

การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช สื่อสารเพื่อดึงศักยภาพของตนเองและบุคลากรออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

คำแนะนำจากโค้ชผู้สอนจนสามารถนำการโค้ชไปใช้อย่างสร้างสรรค์ได้ในทุกสถานการณ์

Key Outcomes

สามารถใช้การโค้ชในบทบาทของผู้นำ เพื่อดึงศักยภาพของตนเอง/เพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างแนวทางที่เหมาะสมเพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และบุคคลที่ถูกโค้ช เพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ได้ตรงตามที่ต้องการ เกิดการพัฒนาอย่างไม่มีสิ้นสุด พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การใช้คำถามเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง นำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ไม่ว่าจะในด้านการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว เพื่อเกิดกระบวนการโค้ชอย่างสมบูรณ์แบบ นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น

รับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ สามารถแยกความรู้สึก (feeling) และความต้องการ (need) นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรและบุคคลรอบข้าง

สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career path)

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน