หลักสูตร Essential leadership skill (First time Manager)

เราตระหนักดีถึงความต้องการของแต่ละองค์กรเพื่อให้ผู้ที่จะก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการเป็นครั้งแรกให้เป็นผู้ที่มีฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างผลงานที่ดีที่สุดในกรอบการพัฒนาความเป็นผู้นำในระยะยาวและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่มีเครื่องมือและเทคนิคที่เป็นประโยชน์ในการจัดการและเปลี่ยนแปลง พนักงานที่มีศักยภาพสูงให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง พวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะมีประสิทธิภาพในการจัดการภาระ หน้าที่ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสื่อสาร การวางแผน การสร้างทีม การจัดการความขัดแย้ง การตัดสินใจการบริหารจัดการ การทำงาน และการฝึกผู้อื่น รวมไปถึงทักษะความเป็นผู้นำที่ควรมี หลักสูตรนี้

ESSENTIAL LEADERSHIP SKILL FOR THE FIRST-TIME & NEW MANAGER จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงหลักการในการปฏิบัติการที่ดีที่สุดและเทคนิคการบริหารจัดการ มีพื้นฐานในการสร้างความเชื่อมั่น การเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ รวมถึงการใช้ภาวะผู้นำ เพื่อพัฒนาตนเองให้กลายเป็น “ผู้นำ” ที่องค์กรต้องการอย่างแท้จริง นำไปความประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการอย่างสูงสุด

Key Learning Points

เรียนรู้ความแตกต่างของการเป็นผู้นำที่ดี (Leadership) กับผู้จัดการ (Manager)

วิธีการเตรียมตัวสำหรับบทบาทใหม่ของคุณ: การทำความเข้าใจบทบาทใหม่ และความคาดหวังของคุณ

การบริหารเวลา (Time Management) และการมอบอำนาจ

กฎของการมอบหมายงาน (Law of Empowerment) ประโยชน์ของการมอบหมายงาน มีความสำคัญอย่างไร

เทคนิคการสื่อสาร สอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละรูปแบบอย่างเหมาะสม (Situational Leadership Model)

การทำความเข้าใจปัญหา และเทคนิคที่ใช้ในการตัดสินใจ พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ ใช้ประกอบในการตัดสินใจในฐานะหัวหน้างาน

เครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงาน (OKR vs KPI)

Key Outcomes

เข้าใจทักษะการบริหารที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างาน ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ นำไปสู่ความสำเร็จแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เรียนรู้ที่จะวางแผน จัดระเบียบ สื่อสาร และตรวจสอบ สามารถตัดสินใจได้ในฐานะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายและความแตกต่างของแต่ละบุคคล

เรียนรู้ทักษะการจัดการเพื่อช่วยปรับปรุงวิธีการสื่อสาร ซึ่งรวมถึง การสร้างสัมพันธ์ภาพและการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

ใช้การมอบหมายเพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลา และแรงจูงใจ ผสมผสานให้เกิดอิทธิผล ส่งผลไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน