หลักสูตร Influential leadership communication for Manager

“การเป็นผู้นำ” ในโลกปัจจุบันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ “การใช้อิทธิพล” และ “การติดต่อสื่อสาร” หากขาดสองสมรรถะภาพ (Competency) ที่สำคัญสองข้อนี้ การเป็นผู้นำก็มิใช่ผู้นำอย่างแท้จริง อาจเป็นเพียงแค่อำนาจที่ได้มาตามตำแหน่งเพียงเท่านั้น และเมื่อต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำกับผู้ตามในองค์กรที่มีความหลากหลายกันทางด้านปัจเจกบุคคล สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในการทำงานคือการที่ผู้นำใช้การสื่อสารที่ผิดพลาด กลายเป็นรากของปัญหาที่เกิดขึ้นที่พบได้บ่อยครั้งส่งผลไปถึงกระบวนการทำงาน จนไม่อาจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เพื่อที่จะสามารถยกระดับศักยภาพของการเป็นผู้นำในองค์กรให้สามารถก้าวสู่อีกระดับที่สำคัญ Influential Leadership Communication for Manager จึงเป็นหลักสูตรสำหรับผู้นำในองค์กรระดับ Manager ที่ต้องการพัฒนาความเป็นผู้นำในตนเอง ควบคู่ไปกับความสามารถในการสื่อสารที่ครบถ้วนไม่ว่าจะสื่อสารกันในรูปแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือแบบกลุ่ม รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารไปตามความหลากหลายของผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังเน้นเรื่องของการสร้างอิทธิพลในการทำงานการโน้มน้าวจูงใจ ผสานกับการสื่อสารจนกลายเป็นจุดแข็งของการเป็นผู้นำที่สามารถสร้างอิทธิพล การบริหารคนควบคู่ไปกับการบริหารงานจนกลายเป็นผู้นำที่สามารถบริหารองค์กรในยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน

Key Learning Points

เรียนรู้ “5 ระดับแห่งภาวะความเป็นผู้นำ” (5 Levels of Leadership) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในบทบาทการทำงาน ในฐานะผู้นำองค์กรในทุกระดับ

หลักการสร้างอิทธิพลและโน้มน้าวใจผู้คน (The Principles of Influence)

เรียนรู้ความหลากหลายของผู้นำ แต่ละรูปแบบมีความเหมาะกับผู้ใต้บังคับบัญชาแบบใดเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้เหมาะสมผู้ใต้บังคับบัญชาที่หลากหลายได้

The Four Types of Conversations

หลักการสื่อสารทั้งสี่รูปแบบที่สำคัญความแตกต่างระหว่างวัจนภาษากับอวัจนภาษา (Verbal & Non Verbal communication) รูปแบบของอวัจนภาษา (Types of nonverbal communication)

Constructive Feedback

หลักการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับการประเมิน

Key Outcomes

เสริมสร้างการสื่อสารที่แข็งแกร่งในสภาวะการเป็นผู่นำ ในตนเองจนสามารถเกิดการสื่อสารที่ดี และพัฒนากระบวนการทำงานให้ชัดเจนมากขึ้น

เข้าใจความแตกต่างของผู้ได้บังคับบัญชาจนสามารถปรับใช้การสื่อสารและรูปแบบการเป็นผู้นำของตนเองให้เข้ากับพนักงานแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

เรียนรู้การสร้างอิทธิพล โน้มน้าวใจ เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาจนประสบความสำเร็จในเป้าหมายการทำงาน

สามารถใช้การสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ ให้ Feedback เพื่อช่วยในการพัฒนารายบุคคลของพนักงานอย่างยั่งยืน

เข้าใจถึงความหมายของอวัจนภาษาที่มีผลต่อการสื่อสาร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน