หลักสูตร Lead team and lead leaders

การพัฒนาภาวะผู้นำ “ทุกคนมีศักยภาพที่ถูกซ่อนอยู่ในตนเอง” เราจึงต้องดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมา เพื่อบริหารจัดการตนเอง นำไปสู่การลงมือวางแผนเป้าหมายที่ต้องการ หลังจากค้นพบวิธีที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราควบคุมได้นำไปสู่การประสบความสำเร็จด้วยตนเองหลังจากใช้ศักยภาพเพื่อนำตนเอง

(Self-Leadership) สำเร็จแล้ว ขั้นต่อไปที่จะช่วยเพิ่มการยกระดับการพัฒนาตนเองมากขึ้นคือการ “นำผู้อื่น” หรือการ “นำทีม” (Lead Team&Lead leader) เพื่อขยายศักยภาพตนเองให้ก้าวไกลมากขึ้น การพัฒนาทักษะด้านอื่น เพิ่มภาวะการเป็นผู้นำก็สำคัญเช่นกัน การที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำทีมได้ นอกจากการบริหารอำนาจอย่างยุติธรรม การประพฤติตัวให้เป็นที่ยอมรับก็ไม่ใช่เรืองง่าย การบริหารคนต้องการศาสตร์และศิลป์ประกอบกับความเป็นเหตุเป็นผลเข้าด้วยกันอย่างพอดี เรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อเติบโตไปข้างหน้า ผลักดันศักยภาพของคนในทีมได้อย่างสำเร็จ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้นำกลายเป็น “ผู้นำ” อย่างแท้จริง

Lead Team&Lead Leader จึงเป็นหลักสูตรต่อยอดมาจาก หลักสูตร Self-Leadership เพื่อขยายขอบเขตศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวเข้าสู่การเป็น “ผู้นำ” ทลายขีดจำกัดจนสามารถบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่เป้าหมายองค์กรที่ต้องการ ยั่งยืนและประสบความสำเร็จในระยะยาว ปรับใช้เทคนิคและหลักการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น

Key Learning Points

Leadership framework 3 Levels of leadership

เรียนรู้การพัฒนาขีดจํากัดของคุณกับความเป็นผู้นํา (Self leadership, Lead team, Lead Leaders)

Mindsets for a great leader

ทัศนคติที่สําคัญต่อมุมมองของความเป็นผู้นํา

8 Steps framework for building superteam

8 ขั้นตอนในการสร้าง Superteam

Overview of leadership Lid

Habits สร้างลักษณะนิสัยของการเป็นผู้นํา

5 Levels of leadership

เรียนรู้ 5 ระดับภาวะแห่งการเป็นผู้นํา

Communication Mindsets

ทัศนคติที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร

3 Levels of coaching

เรียนรู้การโค้ชชิ่งในฐานะผู้นําอย่างเหมาะสม

Key Outcomes

พัฒนาทักษะของตนเองหลากหลายด้าน มีความกล้าที่จะเป็นผู้นํา ไม่ว่าจะนําทีมหรือนําคนอื่น (Lead Team & Lead Leaders)

สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารบุคคลากรในทีมได้อย่างยุติธรรม มีความยืดหยุ่น และผลักดันทีมไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้อย่างประสบความสําเร็จในระยะยาว

มีทัศนคติ (Mindset) ที่ดีต่อการเป็นผู้นํา มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งนําไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ที่ท้าทายและสอดคล้องกับศักยภาพของทีม/องค์กร

สามารถสร้างทีม (Build Team) คัดเลือกคนที่เหมาะสมแต่ละตําแหน่งวิเคราะห์ความสามารถของบุคคลากรแต่ละคนในทีม เพื่อสร้างแนวทางพัฒนาความสามารถให้ยกระดับอยู่เสมอ

เข้าใจธรรมชาติของความเป็นทีม ใช้เทคนิคในการพูดคุย สื่อสาร เพื่อบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร สามารถสอนงาน (Mentoring) และ Coaching ทีมได้

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน