หลักสูตร Self Leadership

การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองหรือ Self-Leadership เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำในการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตนเองเป็นการบริหารตนเองเพื่อบริหารผู้อื่น ผู้นำจำเป็นต้องพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมาย การสื่อสาร ทัศนคติบวก การเข้าใจและบริหารทีมงาน รวมถึงการกระตุ้นให้ทีมงาน เพื่อนร่วมงาน มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน และโค้ชทีมงานเพื่อดึงศักยภาพ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในผลงานของตัวเอง หน่วยงานและองค์กร Self Leadership เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจศักยภาพตัวเองที่ซ่อนอยู่ และทลายขีดจำกัดเพื่อการบริหารงานและคนให้มีประสิทธิภาพ

Key Learning Points

ผู้นำ(Leader) และภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) มีความสำคัญต่างกันอย่างไร?

เรียนรู้ “5 ระดับแห่งภาวะความเป็นผู้นำ” (5 Levels of Leadership) ศึกษาความแตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว และการรับผิดชอบตนเอง และอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นเพื่อขัดขวางความสำเร็จ

เทคนิคและทักษะแบบผู้นำ (Leadership Skill) ในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การสร้างแรงกระตุ้นความสำเร็จให้ตนเองการสร้างความไว้วางใจให้ผู้อื่น รวมถึงวิธีทำงานกับคนที่แตกต่างกับตนเองอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาวะผู้นำที่แข็งแกร่ง

Training & Development Process เข้าใจความสำคัญถึงการพัฒนาทรัพยามนุษย์ รวมถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

การสร้างเป้าหมายที่ดีด้วยหลัก SMART GOAL : ชัดเจน วัดได้ สามารถนำไปปฎิบัติจริง และเสริมสร้างผลลัพธ์ในการทำงานร่วมกับคนในองค์กรได้อย่างแข็งแกร่ง

Key Outcomes

ตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) เพื่อเตรียมความพร้อมจนสามารถสร้างภาวะความเป็นผู้นำ (Self Leadership) ได้อย่างแข็งแกร่ง

เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Skill) รวมถึงทัศนคติที่ดี (Leadership Mindset) ในตนเองจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเป็นผู้นำได้ สามารถเป็นผู้นำที่ดีทั้งในด้านความสัมพันธ์และผลลัพธ์ในการทำงาน

สามารถสร้างเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมาย ทั้งในด้านอาชีพการทำงานและด้านอื่นๆ

ขยายขีดจำกัดความสามารถของตนเอง จนประสบความสำเร็จในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีความเข้าใจผู้คนมากขึ้น (Empathy) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้เกิดลักษณะภาวะผู้นำที่ดี และมีความพร้อมเป็นผู้นำอยู่ตลอดเวลาในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง (Disruptive Environment)

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน