หลักสูตร Stakeholder engagement and stakeholder management

บนโลกของการทำงานที่เน้นผลลัพธ์แห่งความสำเร็จเพื่อตอบสนองกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกยุคปัจจุบันการประกอบธุรกิจหรือการบริหารโครงการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ มากมาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร หลายครั้ง การติดต่อประสานงาน ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น แต่ในทางกลับกันก็มีอีกหลายกรณีเช่นกันที่การติดต่อประสานงานไม่ราบรื่นเหมือนดังที่วางแผนเอาไว้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่คาดฝันอาจส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ เกิดปัญหาขึ้นได้

ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในการทำงานหรือประสิทธิภาพของโครงการลดน้อยถอยลง และอาจรุนแรงถึงขั้นยุติโครงการไป การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงการที่เข้ามาช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการโครงการ และเป็นสิ่งที่หลายองค์กรต้องให้ความสำคัญที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ราบรื่นยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นบนพื้นฐานของความเข้าใจความสำคัญของผู้ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่าย และเข้าใจกระบวนการในการสร้างสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้โครงการลดทอนความขัดแย้งในระหว่างการดำเนินงาน เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น

หลักสูตร Stakeholder Management จึงเป็นหลักสูตรที่เข้ามาเติมเต็มความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ได้รับประโยชน์ในลักษณะ Win-Win Situation เพื่อการบริหารจัดการโครงการอย่างยั่งยืน

Key Learning Points

ความสำคัญของการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงอะไร

ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการหรือโครงการของเราบ้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการวางแผนธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ

ขั้นตอนในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย TPA Process

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลัก IAMProcess

หลัก SWANS & OWANS ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักการในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย Interest & Influence Matrix

การวางแผนในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย PLCE PROCESS

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) ต่าง ๆ

เช่น ลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้า, คู่แข่ง, หน่วยงานของรัฐ, สังคม เป็นต้น

การตรวจสอบและประเมินผลด้วย PDCA และ HoRenSo

Case Study เกี่ยวกับ Stakeholder Management จัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขององค์กร

Key Outcomes

เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ขององค์กร เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างผลลัพธ์แบบ Win-Win Situation

มีเทคนิคและเครื่องมือที่นำไปประยุกต์ต่อยอดการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง และส่งเสริมโอกาสให้งานได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าไว้

ได้เรียนรู้ความสำเร็จทางธุรกิจจากกรณีศึกษาขององค์กรดังทั้งในและต่างประเทศ

ได้คู่มือในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบของ One-Page Summary

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน