หลักสูตร Team work and team collaboration

การทำงานให้สำเร็จ “ทีม” เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในยุควิกฤต การทำงานร่วมกันจึงเป็นกุญแจอันทรงพลัง เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นำไปสู่เป้าหมาย ความสำเร็จที่ต้องการไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาว เมื่อหลายคนต้องทำงานร่วมกัน สิ่งที่ต้องเจอคือ “ความแตกต่าง” ไม่ว่าจะเป็น เพศ วัย เชื้อชาติ หรือความคิดเห็นในแง่มุมต่าง เพื่อผสานกันให้เกิดแนวทางในการทำงานร่วมกัน จึงต้องใช้หลักการทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตวิทยา มนุษย์สัมพันธ์ กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งจริยธรรม ผนวกกับภารกิจองค์กรอย่างกลมกลืน มากไปกว่านั้นการสร้างกระบวนการที่ทำให้กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อสร้างข้อตกลงและตัดสินแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อมุ่งผลลัพธ์ของงานออกมามีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

หลักสูตร Team work and team collaboration จึงส่งเสริมให้การทำงานเป็นทีมในองค์กร มีการสร้างสัมพันธ์ภาพเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี การร่วมแรงร่วมใจกัน ผสานความแตกต่างเพื่อส่งเสริมการการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กร ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ถึงแม้ไม่ต้องมีผู้นำ ทีมก็สามารถดำเนินงานด้วยตนเองได้ ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในองค์กรอย่างที่สุด

Key Learning Points

ความสำคัญของ การทำงานเป็นทีม (Team work) และการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ (team collaboration)

องค์ประกอบที่สำคัญของทีม เทคนิคในการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง

การทำงานแบบห่วงโซคุณค่า (Value chain)

การสร้างภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ให้แก่ทุกคนในทีมอย่างแท้จริง

การรับมือเมื่อเกิดความขัดแย้ง (conflict management) และเรียนรู้อุปสรรคทำให้เกิดความขัดแย้งในทีม

Key Outcomes

สร้างทีมที่แข็งแกร่งให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยอมรับความแตกต่างของปัจเจกบุคคล

ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ทุกคนในทีมสามารถเป็นผู้นำ มีทักษะ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทีม

พนักงานมีสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน

นำเครื่องมือมาใช้ในการสื่อสารสนับสนุนการทำงานเป็นทีมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน