หลักสูตร Workforce diversity management

ความแตกต่างระหว่าง Generation เป็นทั้งโอกาสและปัญหาในการทํางาน ยิ่งในปัจจุบันหลายองค์กรมีมากกว่า 2 Generation ยิ่งอาจจะทําให้ความเข้าใจ และการร่วมมือกันมีปัญหามากขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่เราต้องทําคือการเข้าใจถึงความแตกต่าง จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละ Generation ตั้งแต่ Baby boomer Gen X Gen Y Gen Z เพื่อที่จะดึงศักยภาพของแต่ละ Generation ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน

LECTURE & WORKSHOP

  • Generation Gap Problem
  • Generation Character, Strength and Weakness, Passion at Work
  • Baby Boomer/ Gen X/ Gen Y/ Gen Z
  • How to work with each Generation
  • Communication and Collaboration to Goal

Key Learning Points

ความหลากหลายของ Generation มีผลต่อการทำงานในองค์กรอย่างไร?

ลักษณะของแต่ละ Generation (Baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z) แนวโน้มพฤติกรรมส่วนใหญ่ ความแตกต่างของทัศนะคติ ส่งผลไปถึงมุมมองและความต้องการที่แตกต่างกัน

Strength and Weakness ของแต่ละ Generation (Baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z) จนสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสและอุปสรรคผ่านเครื่องมือ SWOT

ลักษณะการเป็นผู้นำในแบบที่แต่ละ Generation ต้องการสร้างความสอดคล้องในการทำงาน ผลักดันจุดแข็งในแต่ละช่วงวัย Generation ให้ไปสู่เป้าหมายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะกับแต่ละ Generation รวมถึงสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ลดช่องว่างระหว่างการสื่อสาร

การสร้าง Collaboration ร่วมกันระหว่าง Generation (Baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z) ลดช่องว่างระหว่างวัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน

Key Outcomes

เข้าใจความแตกต่างของแต่ละ Generation อย่างลึกซึ้ง จนนำไปสู่การเข้าอกเข้าใจ (Empathize) และมองเห็นภาพรวมของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความต่างของแต่ละช่วงวัยมากยิ่งขึ้น

สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานให้เข้ากับลักษณะการทำงานของแต่ละช่วงวัยเข้าใจจุดแข็ง - จุดอ่อน และเลือกพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ได้อย่างเหมาะสม

สร้างเป้าหมายที่จูงใจ และท้าทายในเชิงปัจเจกบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างแรงผลักดันศักยภาพให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละ Generation

ลดความขัดแย้งภายในองค์กร (Reduce Intra-organization conflict) และช่องว่างระหว่างวัย (Reduce generation gap) ทลายอุปสรรคที่ส่งผลเสียในกระบวนการทำงาน เพิ่ม Productivity ในการทำงานร่วมกันมากขึ้น นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับทุกวัยในองค์กร

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน