หลักสูตร Behavior based safety

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เล็กหรือใหญ่ก็ย่อมมีความสูญเสียเกิดขึ้น ไม่ว่าจะกับตัวผู้ปฏิบัติงานเองหรือกับองค์กรก็ตาม เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนทำงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงานถดถอย รวมไปถึงมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างประเมินค่าไม่ได้ เช่น การส่งงานที่อาจล่าช้ากว่ากำหนด ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กรจะถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดี ดังนั้นองคก์รจึงควรปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกัน

โดยการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในองค์กรซึ่งเป็น “การลงทุนสร้างภูมิคุ้มกันในกระบวนการคิด” เป็นการตัดสินใจที่คุ้มในการที่จะรักษาทรัพยากรมนุษย์ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุ การสร้างค่านิยมของบุคคล ทัศนคติ ความเชื่อด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงานแบบยั่งยืน

Key Learning Points

ประเด็นและความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน

Behavior-based safety (BBS) คืออะไร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยแนวคิดจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ

เทคนิคการโค้ช เพื่อสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย

การสร้างระบบการสื่อสารที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจความปลอดภัย Behavior-based safety (BBS)

Key Outcomes

ผู้เรียนเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น

ผู้เรียนมีจิตสำนึกในเรื่องอุบัติเหตุของการทำงานนั้นส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

ผู้เรียนสามารถนำหลักการ Behavior-based safety (BBS) สร้างแรงจูงใจ การสื่อสาร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันในองค์กร

ลดความเสี่ยง และการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงานแบบยั่งยืน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน