หลักสูตร Business process improvement

เมื่อพูดถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือ Process Improvement หลายคนคงจะข้าใจว่าเป็นการปรับแก้ไขตอนการทำงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลง ลดความซ้ำซ้อน ประหยัดเวลาในการทำงาน ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการทำงานสามารถทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้เพียงแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานเท่านั้น สิ่งที่ถูกต้องคือการจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปรับปรุงกระบวนการได้จะต้องผ่านการวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกของตันทุน (Cost Analysis) มาก่อนจึงทำให้เห็นที่มาและผลลัพธ์ความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินการที่ได้ จัดทำไปมากน้อยเพียงใด หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลในเชิงตัวเลขมาหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงจึงจะพบปัญหาหลักและการจัดทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานจึงจะเริ่มต้นขึ้น

หลักสูตร Strategic Process Improvement จะชี้แนวทางสำคัญของคิดวิเคราะห์หาสาเหตุที่ต้นตอที่แท้จริงของปัญหาทำให้สามารถนำข้อมูลวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจน จึงทำให้การปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ ปรับปรุง แก้ไขและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างแท้จริง

Key Learning Points

เข้าใจระดับของปัญหาและเรียนรู้การแก้ปัญหาแต่ละระดับเชิงกลยุทธ์

เรียนรู้ความสําเร็จความล้มเหลวของการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาจากองค์กรในประเทศและองค์กรชั้นนําทั่วโลก ในแต่ละระดับของปัญหา

เรียนรู้ Model การทํา Process Improvement ที่เข้าใจง่ายรายละเอียดครบถ้วน

เรียนรู้แนวทางการบริหารทีมเพื่อทํา Process Improvement ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จ

Key Outcomes

สามารถจัดทํา Process Improvement ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีกลยุทธ์

นําตัวอย่างในหลักสูตรปรับใช้ได้จริงในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เข้าใจและประยุกต์เครื่องมือที่ใช้ในการ Process Improvement ได้อย่างเหมาะสม

มีทักษะการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้เกิดความแตกต่างและเห็นเป็นรูปธรรม

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน