หลักสูตร Complex problem solving and decision making

ทักษะที่สำคัญในตลาดแรงงานที่มักจะขาดไปไม่ได้เลยคือ “ทักษะการแก้ปัญหา” (Problem solving) และ “ทักษะการตัดสินใจ” (Decision Making) ทั้งคู่ต่างเป็นทักษะที่ทุกองค์กรต้องการ ยิ่งฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้มากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งยิ่งมากเท่านั้น เพราะเป็นทักษะที่หัวหน้างานในทุกระดับต้องมี จากสายตาขององค์กรที่ต้องเลือกหัวหน้างาน หรือผู้บริหารระดับกลาง – สูง องค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งคงไม่พ้นสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมรวมกับความสามารถในการแก้ปัญหาระดับสูง (Complex problem solving) และความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Making)โดยทักษะเหล่านี้มักฝึกฝนได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงของบุคคลผู้นั้น

“หลักสูตร Complex problem solving and Decision Making” จึงตอบโจทย์ของกลุ่มผู้นำผู้บริหารหรือพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาขั้นสูง (Complex problem solving) มีความซับซ้อน และรายละเอียดเยอะ ต้องการความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาจนถึงรากของปัญหา (root cause) ในขณะเดียวกันก็สามารถตัดสินใจ (Decision Making) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด บนทางเลือกที่มีอยู่จำกัด เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่า เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนองค์กรให้พร้อมรับกับปัญหาที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงจากทุกปัจจัย ไม่ว่าจะภายนอกหรือว่าภายใน ขับเคลื่อนแผนที่วางไว้ นำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ในที่สุด

Key Learning Points

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย 8 ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตามหลักมาตรฐาน นำไปใช้ได้จริง

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ 5 Why Analysis

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Priority problem)

ขั้นตอนในการตัดสินใจ (Decision) บนทางเลือกที่จำกัดและพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่ นำไปสู่การวางแผนเพื่อปฎิบัติในการแก้ปัญหาจริง (Action plan)

เรียนรู้การควบคุมสภาวะอารมณ์ (Emotion) และการกำจัดอคติ (Bias) ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ

Key Outcomes

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อน (complex) ลงไปถึงรากของปัญหา (Root cause) นำไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง กำจัดปัญหาให้หมดไป ไม่เรื้อรัง ลดความเสียหายของปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว

พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) รวมถึงทักษะในการตัดสินใจ (Decision making skill) ที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างาน หรือการทำงานที่ตอบสนองต่อภาวะปัจจุบัน

จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร (Priority Problem) ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างคุ้มค่า

สามารถควบคุมอารมณ์ (emotion) ลดอคติ (bias) ที่อาจเกิดขึ้นในการตัดสินใจ ก่อให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบนแนวทางที่ถูกต้อง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน