หลักสูตร Critical thinking for decision making

หลักสูตร Critical thinking for decision making หนึ่งในทักษะที่จำเป็นแห่งโลกยุคใหม่ คงหนีไม่พ้นคำว่า Critical Thinking เมื่อการทำงานเปลี่ยนรูปแบบไปตามสภาพการณ์ปัจจุบันบริบทของคนทำงานก็ย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย องค์กรน้อยใหญ่จึงให้ความสำคัญกับมุมมองความคิดในมุมกว้าง มากกว่าเพียงแค่มองการทำงานที่เฉพาะเจาะจงในเชิงลึกหรือการเติบโตได้แบบคิดรอบด้าน 360 องศา มองในทุกมิติ แยกแยะได้คิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของความเป็นจริง เข้าใจผู้คนมากขึ้น และมองที่บริบทปราศจากอคติด้วยการคิดแบบ Critical Thinking Skill หรือเรียกให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า “การคิดพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ” เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะสิ่งนี้ได้กลายมาเป็นพื้นฐานความคิดที่หลาย ๆ องค์กรนำมาปลูกฝังให้กับบุคลากรในองค์กร และสร้างให้เกิดเป็น Culture กันเลยทีเดียวในบริบทของการทำงานการคิดที่ว่านี้แบ่งได้เป็น 5 แนวคิด

Key Learning Points

critical thinking กับความหมายที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ

การคิดแบบ critical thinking สำคัญอย่างไร แล้วถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้น

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการทำงานของสมอง

พัฒนาสู่การคิดแบบ critical

กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นกระบวนการ

การนำการคิดแบบ Critical thinking มาใช้เพื่อการตัดสินใจ

Key Outcomes

เข้าใจประโยชน์ของการคิดแบบ Critical Thinking

เข้าใจการทำงานของสมองในการคิดแบบ Critical ที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ

สามารถพัฒนาความคิดในรูปแบบที่แตกต่างเพื่อการตัดสินใจที่ดี

มีเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

เข้าใจการให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสัมพันธภาพในการทำงาน

เข้าใจความคิดและการมองแบบ 360 องศาอย่างถูกต้อง

สร้างให้บุคลากรในองค์กรมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น

สร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์และเกิดความเข้าใจกันในการทำงาน

องค์กรมีการทำงานเป็นระบบและลดปัญหาด้วยการแก้ไขที่ถูกต้อง

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน