หลักสูตร Systematic analytical thinking skill

ทักษะ “เชิงคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)” และ ทักษะ “การคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking)” ทักษะของพนักงานยุคใหม่ที่หลายองค์กรต้องการเป็นหนึ่งในสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญต่อทุกสายงานตั้งแต่ระดับพนักงานปฏิบัติการ (Operation Level Management) จนไปถึงระดับสูง (Top Level Management) เนื่องจากทุกตำแหน่งเมื่ออยู่ร่วมกันในองค์กรนั้นหมายถึงทุกคนต่างอยู่ในระบบเดียวกัน แต่ละหน้าที่มีความสำคัญต่อองค์กรไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง เพื่อผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถขับเคลื่อนตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุด ดังนั้นแล้ว Systematic Analytical Thinking หลักการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ จึงเป็นหลักสูตรที่รวมทักษะการคิดวิเคราะห์ที่สำคัญทั้งสองด้านไว้ด้วยกัน เหมาะสำหรับพนักงานในองค์กรทุกระดับต้องการพัฒนาหลักการคิดวิเคราะห์เชิงระบบมาเป็นพื้นฐานในการทำงาน

Key Learning Points

เรียนรู้หลักการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 5 ขั้นตอน ด้วย SCAMP Model

เข้าใจทักษะที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาเชิงคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และทักษะการคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking) รวมถึงหลักการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา (Priority of Problems)

เรียนรู้เครื่องมือในกระบวนการคิดวิเคราะห์

เช่น SWOT Analysis, BCG Box

เรียนรู้เทคนิคในกระบวนการคิดวิเคราะห์

เช่น Pareto Principle, Data Visualization, Visual Thinking, EISENHOWER matrix

วิธีการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root cause) โดยการใช้หลัก 5 whys analysis

Key Outcomes

สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และทักษะการคิดอย่างมีระบบ (Systematic Thinking) ตาม Core Competency ที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองค์กร เนื่องจากพนักงานมีการฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ตลอดเวลา ทําให้เกิดการตระหนักรู้และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

ลดกระบวนการทํางานซํ้าซ้อน (Redundant Process Reduction) ในองค์กร เนื่องจากพนักงานสามารถมองเห็นองค์รวม (Holistic) จึงเกิดกระบวนการทํางานแก้ปัญหาอย่างถูกจุด

พนักงานสามารถบริหารทรัพยากรในองค์กรได้ดีขึ้น เนื่องจากใช้หลักการคิดวิเคราะห์เชิงระบบมาเป็นพื้นฐานในการทํางาน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของทีมบียอนด์ เทรนนิ่ง

    หากคุณมีความสนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คุณสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาแล้วตอบกลับคุณโดยไวที่สุด

ติดต่อรับคำปรึกษา

หากท่านมีความสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในหลักสูตรของทางบริษัท Beyond Training ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่าน